Vòng 1 c?ng tròn v?i 6 ??ng tác Yoga m?i ngày

Vòng 1 c?ng tròn v?i 6 ??ng tác Yoga m?i ngày
Vòng 1 c?ng tròn v?i 6 ??ng tác Yoga m?i ngày

[ T? v?n nâng ng?c] B?n mong mu?n có 1 thân hình ??p v?i vòng 1 c?ng tròn và r?t thích các ho?t ??ng th? thao thì không nên b? qua 6 ??ng tác yoga sau. Không nh?ng giúp c?i thi?n vòng 1 mà còn t?t cho ph?i, giúp b?n c?m th?y kh?e m?nh h?n. Cùng kh?i ??ng và ti?n hành t?p ngay thôi.

1. T? th? chi?n binh

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 1

??ng tác này không ch? giúp b?n kh?e m?nh h?n mà còn làm n? ng?c, giúp khu v?c này d?o dai và n?ng ??ng h?n.

– B?n m? r?ng chân, 2 bàn chân song song v?i nhau.

– Xoay chân trái sang trái m?t góc 90 ??.

– Th? ra và h? ??u g?i chân trái xu?ng, chân ph?i gi? th?ng.

– 2 tay gi? sang ngang b?ng vai.

– Xoay ??u sang trái, nhìn v? phía c? tay.

– L?p l?i 7-10 l?n, th?c hi?n t??ng t? v?i bên ph?i.

2. T? th? tam giác

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 2

??ng tác này giúp gi?i phóng lòng ng?c gò bó, du?i th?ng x??ng s?ng và t?ng tu?n hoàn máu.

– B?n m? r?ng 2 chân, xoay chân trái 1 góc 90 ?? và chân ph?i xoay 1 góc 15 ??.

– Dùng bàn tay trái ch?m m?t cá bàn chân trái, tay ph?i du?i th?ng lên cao t?o thành ???ng th?ng v?i tay trái.

– Gi? cho ??u g?i và x??ng s?ng ??u th?ng.

– Ng?a m?t lên, nhìn vào ngón tay ph?i.

– L?p l?i theo h??ng ng??c l?i.

3. T? th? r?n h? mang

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 3

T? th? này giúp t?ng c??ng th? tích c?a ph?i, c?ng c? c? ng?c, t?ng c??ng s?c m?nh c? b?ng và c?i thi?n t? th? c?a b?n giúp vòng 1 c?ng tròn.

– N?m s?p và hít sâu.

– T? t? nâng thân trên lên, ph?n thân d??i v?n gi? sát sàn nhà.

– Ng?a ??u nhìn lên.

– Nh? nhàng th? ra r?i tr? v? t? th? ban ??u.

– L?p l?i, nh?ng l?n sau b?n kéo dài th?i gian h?n nh?ng l?n tr??c.

4. T? th? cái cung

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 4

T? th? này r?t t?t cho nh?ng ng??i b? ?au l?ng. ??ng tác này giúp giãn x??ng s?ng hoàn toàn, ??ng th?i vòng m?t c?ng s? nhô cao và to h?n.

– B?n n?m s?p, th? ra, co 2 ??u g?i lên.

– B?n dùng 2 tay gi? 2 m?t cá chân.

– Th? ra, kéo giãn chân và tay h?t m?c có th?.

– Hông và ng?c nâng cao kh?i sàn, b?n cân b?ng c? th? v?i b?ng.

– C? gi? t? th? này trong 30 phút.

5. T? th? bánh xe

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 5

 

T? th? này giúp l?ng ng?c giãn n?, tr? ?au c?, m?t m?i và ?au ??u. Vòng 1 c?ng tròn v?i 6 ??ng tác Yoga m?i ngày

– B?n n?m ng?a, 2 chân h?i nhô cao so v?i vai.

– 2 chân m? r?ng, kéo v? mông.

– ??t 2 tay sau ??u, m?i bàn tay h??ng v? phía l?ng.

– Th? ra, ??ng th?i nâng cao ng?c và hông h?t m?c có th?.

– C? du?i dài tay h?t m?c có th?. Gi? t? th? này trong vòng 30 giây.

6. T? th? con l?c ?à

vong 1 cang tron voi 6 dong tac yoga 6

T? th? này giúp tr? ?au l?ng, n? r?ng ph?i và l?ng ng?c.

– B?n qu? trên 2 ??u g?i, 2 chân ch?m l?i.

– T? t? ng?a ra sau, ??t 2 bàn tay lên 2 gót chân.

– Cong l?ng và giãn h?t x??ng s??n.

– ??u càng h? th?p v? phía sàn càng t?t.

– Gi? t? th? này trong 30 giây r?i tr? v? v? trí ban ??u.

Kiên trì t?p 6 t? th? này m?i ngày, ch?c ch?n vòng m?t c?a b?n s? hoàn h?o h?n nhi?u ??y. Chúc các b?n thành công.

(Theo bestie)

Làm sao ?? vòng 1 c?ng tròn nhanh chóng, an toàn?

Trên th?c t? ?? vòng 1 to h?n, t?ng size nhanh chóng hi?u qu? thì cách làm cho vòng 1 to lên duy nh?t mà b?n có th? áp d?ng là th?m m? nâng ng?c. Tuy nhiên, ?? ?ám b?o an toàn và có ???c hi?u qu? ?n ??nh lâu dài, các chuyên gia th?m m? khuyên b?n nên ?ng d?ng công ngh? nâng ng?c t?t nh?t hi?n nay là nâng ng?c n?i soi túi ng?c an toàn Motiva Nano Chip. ?ây là công ngh? nâng ng?c ?ã ???c ki?m nghi?m và ch?ng nh?n ch?t l??ng b?i FDA.

 

banner nang nguc motiva nano 2017

B?n có th?c m?c hay c?n h? t? v?n hãy liên h? t? v?n qua hotline t? v?n 0938 442 998, các bác s? chuyên khoa s? gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01