V?y túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n không?

V?y túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n không?
V?y túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n không?

câu-h?iEm ?ang có d? ??nh nâng ng?c nh?ng còn m?t s? th?c m?c, bác s? cho em h?i túi ng?c khi ??t vào c? th? s? d?ng trong bao lâu? và có t?n t?i v?nh vi?n không? Em ?ang r?t b?n kho?n và l??ng l?. Mong các bác s? t? v?n giúp em v?i ?! Xin c?m ?n bác s??
(Huy?n, Tp.HCM)

tu-van

 

B?n Huy?n thân m?n!

C?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i ??n chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net. V? th?c m?c c?a b?n, v? túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n không , s? d?ng trong bao lâu chúng tôi xin ???c gi?i ?áp nh? sau:

Hi?n nay, v?i s? phát tri?n v??t b?c c?a ngành th?m m?, nh?ng cô nàng “màn hình ph?ng” có th? xua tan lo l?ng vì nh? k? thu?t nâng ng?c hoàn toàn có th? c?i thi?n ???c kích c? vòng 1 c?a các nàng.

?? th?c hi?n nâng ng?c n?i soi, các bác s? s? ti?n hành m? m?t n?p r?ch nh? t?i vùng r?n ho?c nách ?? ??a ch?t li?u ??n vào khoang ng?c. K?t qu?, b?n s? s? h?u ???c b?u ng?c c?ng tròn nh? ý. Tuy nhiên, “tu?i th?” c?a b?u ng?c có ???c lâu dài, v?nh vi?n hay không còn ph? thu?c r?t l?n vào ch?t li?u c?a túi nâng ng?c.

túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n

V?y túi ng?c ??t vào c? th? có ???c v?nh vi?n không?

Ngày nay, các hãng túi ng?c s?n xu?t ra các lo?i túi ng?c gel m?i có ?? an toàn cao, ??u ???c các hãng b?o hành tr?n ??i, không rò r?. Nh?ng theo các khuy?n cáo m?i ?ây c?a FDA ( C?c Qu?n Lý Thu?c Và Th?c Ph?m Hoa K? ) túi ng?c gel khi ??t vào c? th? nên thay ??i túi m?i sau 10-15 n?m. Vì sau 10-15 n?m n?u v?n gi? túi c? s? có t? l? co bao x? là 6%-8%. Do ?ó, n?u có ?i?u ki?n b?n nên thay ??i túi m?i sau 10-15 n?m ?? tránh b? co bao x? x?y ra.

Tuy có nhi?u ch?t li?u ?? ti?n hành nâng ng?c, nh?ng ?? có ???c s? phù h?p thì b?n nên tìm ??n v?i nh?ng trung tâm th?m m? ng?c uy tín, ho?c tìm ??n v?i các bác s? chuyên khoa ??u ngành ?? có ???c l?i t? v?n h?u ích cho d?ch v? nâng ng?c c?a khách hàng.

N?u b?n còn th?c m?c v?n ?? gì v? nâng ng?c hãy ??n tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c bác s? t? v?n ho?c g?i s? hotline t? v?n 0938.442.998 – 0934.155.899, chúng tôi luôn l?ng nghe và gi?i ?áp m?i th?c m?c cho b?n.

Chúc b?n s?m có ???c b?u ng?c c?ng tròn nh? ý!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01