?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?
?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có m?t th?c m?c mu?n ???c nh? chuyên m?c t? v?n. Em th?y có ph??ng pháp c?y m? ng?c ?? t?ng kích th??c vòng 1, nh?ng c?ng không có th?y nhi?u ng??i th?c hi?n b?ng ph??ng pháp dùng túi ??n. Chuyên m?c có th? cho em bi?t ?u và khuy?t ?i?m c?a ph??ng pháp c?y m? cho em hi?u rõ thêm.
(Vân Anh, 28t)

tu-van Chào Vân Anh, Ph??ng pháp nâng ng?c nào c?ng có nh?ng ?u c?ng nh? nh??c ?i?m riêng c?a nó. Chuyên m?c t? vân c?a nangnguc.net có chia s? v?i b?n m?t s? thông tin nh? sau:

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

?U ?I?M:
– Có th? tiêm m? vào b?t c? v? trí nào trên vú c?n ???c làm ??y ?? t?o hình dáng, do ?ó công d?ng c?a m? là vô t?n. V?i mô m?, ta có th? t?o các hình dáng ??c bi?t c?a tuy?n vú, trong khi túi ??n thì không th? làm ???c. V?i l??ng m? b?m vào m?i bên vú khác nhau, ta có th? ?i?u ch?nh s? khác nhau v? th? tích c?a hai vú chính xác h?n dùng túi ??n. V?i c?y m? vào vú, ta không g?p các v?n ?? khi dùng túi ??n nh? dò r?, n?t, b? túi ??n, l? túi ??n d??i da, bao x? co th?t… Ng?c t?ng kích th??c v?i c?y m? s? có hình d?ng t? nhiên, m?m, k?t qu? lâu dài.
?u và khuyetes ?i?m c?a vi?c c?y m?
KHUY?T ?I?M: 
– Gi?i h?n chính c?a m? là tùy thu?c vào n?i ?? l?y m? và th? tích m? ???c l?y. L?y m? ?? c?y không ???c ch? ??nhcho b?nh nhân có ít m? th?a.
– B?i vì m? hòa nh?p vào môch? không ch? n?m sau tuy?n vú ho?c sau c? ng?c nh? túi ??n cho nên s? thay ??i không ngo?n m?c nh? ??t túi ??n. Nói chung, c?y m?i bên tuy?n vú 300 cc s? làm t?ng kích th??c c?a vú lên m?t cup sau m?t l?n c?y m?. L??ng m? c?y m? ít khi trên 300-400 cc vì m? s? tiêu ?i và do mô không giãn ra ???c nhi?u. L??ng m? c?n c?y thêm nên th?c hi?n ? l?n k? ti?p. B?nh nhân ???c ch?n ph?i là ng??i ch? mu?n t?ng kích th??c v?a ph?i. N?u mu?n t?ng t? cup A lên cup C thì không nên th?c hi?n ph??ng pháp c?y m? mà nên ??t túi ??n ng?c.

K?T LU?N: 
C?y m? vào vú giúp cho ph?u thu?t viên th?m m? có thêm m?t ph??ng pháp ?? làm gia t?ng kích th??c tuy?n vú.
– Ph??ng pháp n?y giúp s?a ch?a các khi?m khuy?t sau khi l?y kh?i u vú sinh thi?t, sau khi c?t b? u lành vú, t?o hình tuy?n vú sau khi c?t b? tuy?n vú do ung th?, che d?u các b? c?a túi ??n ng?c b? l? d??i da, nâng ng?c th?m m? cho các b?nh nhân ph?i l?y túi ??n ng?c vì bao x? co th?t, cho các b?nh nhân mu?n gia t?ng kích th??c tuy?n vú m?t cách v?a ph?i, ?i?u ch?nh kích th??c hai vú không ??u.
– Dù cho m?c ?ích nào, ph? n? ??u mu?n có b?u vú t? nhi?n, ??p và hoàn h?o. Ph??ng pháp c?y m? giúp c?i thi?n kích th??c, hình dáng b?u vú v?i k?t qu? t? nhiên, lâu dài và ?n t??ng mà ??t túi ??n không th? làm ???c. ?ây là ph??ng pháp an toàn, hi?u qu? h?n các ph??ng pháp khác trong vi?c t?o hình dáng cho b?u vú. K? thu?t là ??c bi?t quan tr?ng ?? b?o ??m cho m? c?y còn s?ng b?ng cách c?y thành các h?t nh? và h?n ch? t?i ?a các bi?n ch?ng do m? không s?ng ???c. V?i d?ng c? MAFT-gun, vi?c c?y m? tr? nên d? dàng h?n và k?t qu? t?t h?n.

L?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p c?a b?n ?ó là:  b?n c?n cân nh?c k? khi l?a ch?n ?? ch?n  ?úng ??a  ch? ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao vì toàn b? quá trình có ???c nh? mong ??i và an toàn hay không ??u ph? thu?c vào ??a ch? mà b?n tin t??ng g?i g?m. B?n còn th?c m?c c?n ???c gi?i ?áp v? Nâng ng?c nói chung và C?y m? ng?c nói riêng thì có th? liên h? t? v?n Vi?n th?m m? Nguy?n Du qua hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01