?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú
?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Em là H??ng, n?m nay 35 tu?i ?ã có 2 baby r?i nên mu?n ?i nâng ng?c ?? c?i thi?n vòng 1 xu?ng c?p sau 1 quá trình nuôi con b?ng s?a m?. Em ???c m?t s? ng??i b?n khuyên là nên nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú vì qu?ng ng?c h?i r?ng và h?i h?i x?. Chuyên m?c cho em h?i nh?ng ?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú là sao ?? em l?a ch?n ph??ng pháp phù h?p. C?m ?n chuyên m?c!

tu-van

B?n H??ng thân m?n, V?i th?c m?c c?a b?n v? “?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú” chuyên m?c có t? v?n cho b?n nh? sau:

Ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú ?ang ???c r?t nhi?u ch? em ?a chu?ng b?i ?? chính xác, an toàn tuy nhiên ph??ng pháp nâng ng?c này c?ng có không ít nh?ng khuy?t ?i?m. M?t s? ?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú:

?u ?i?m:
– ???ng m? chính xác, ??i x?ng
– ???ng m? n?m ? trung tâm c?a túi ??n nên d? dàng nhìn th?y tr?c ti?p và ki?m soát m?i v? trí trong khoang ??t túi.
– M?c dù ch?a có ch?ng c? khoa h?c rõ ràng, nh?ng nh?ng ng??i ?ng h? m? nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú cho r?ng s?o m? ? qu?ng vú có ch?t l??ng t?t h?n so v?i m? qua ???ng ? n?p d??i vú. Tuy nhiên, tác gi? nh?n th?y s?o m? ? qu?ng vú và ? n?p d??i vú ??u lành tôt nh? nhau.
– N?u qu?ng vú có kích th??c v?a ph?i, ph?u thu?t viên có th? cho b?t c? lo?i túi ??n qua ???ng m? ? qu?ng vú mà không có nguy c? làm h? h?i c?u trúc c?a túi tr? tr??ng h?p túi ??n quá l?n.
– Không có các c?u trúc th?n kinh, m?ch máu quan tr?ng n?m g?n khi bóc tách t?o khoang ?? ??t túi nh? trong tr??ng h?p m? qua ???ng nách.

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Khuy?t ?i?m:
– ?a s? tr??ng h?p ph?i ?i xuyên qua mô tuy?n vú nên gây phù n? mô tuy?n vú và th?i gian h?i ph?c c?a mô tuy?n vú kéo dài h?n so v?i m? qua ???ng n?p d??i vú.
– Khi cho túi ??n ng?c vào, túi ??n d? ti?p xúc v?i vi trùng trong mô tuy?n vú, tuy nhiên không có b?ng ch?ng khoa h?c nào cho th?y t? l? t?o bao x? cao h?n khi m? qua qu?ng vú.
– R?ch da ? qu?ng vú s? c?t ??t m?t s? th?n kinh c?m giác nh?ng không có ch?ng c? khoa h?c cho th?y gi?m c?m giác ? vùng n?y.

Nh? b?n miêu t? thì b?n có qu?ng vú khá r?ng và h?i ch?y x? thì b?n có th? nâng ng?c sa tr? qua ???ng qu?ng vú k?t h?p v?i thu nh? qu?ng vú ?? có ???c k?t qu? t?t nh?t. B?n nên ??n ??a ch? th?m m? uy tín ?? ???c các bác s? chuyên môn th?m khám và t? v?n cho b?n nhé. ?? ???c t? v?n mi?n phí các thông tin liên quan ??n nâng ng?c, nâng ng?c ???ng qu?ng vú b?n có th? liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998.

Chúc b?n luôn xinh ??p và s?m có vòng 1 ??p hoàn h?o!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01