Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?
Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên là M? Liên s?ng t?i Tây Ninh, em ?ang có d? ??nh ?i nâng ng?c nên ?ang tìm hi?u các thông tin liên quan. Bác s? c?a chuyên m?c t? v?n cho em h?i là ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không? Và sau ph?u thu?t thì th??ng g?p ph?i các bi?u hi?n gì? Nh? bác s? t? v?n giúp em!   Thân chào M? Liên, Ch?m sóc sau p

Read More »

Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?

Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?
Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?

Chào các chuyên gia! Em r?t bu?n vì th??ng b? các b?n nam trêu là "2 l?ng" vì nhìn mãi ch?ng th?y vòng 1 ?âu m?c dù em ?ã 20 tu?i. Theo tìm hi?u trên các di?n ?àn làm ??p, em bi?t hi?n nay v?i ph??ng pháp nâng ng?c có th? giúp vòng 1 tr? nên c?ng tròn, ??p t? nhiên. Nh?ng em v?n ch?a hi?u rõ l?m v? quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào? Mo

Read More »

Ch?m sóc sau khi m?

Ch?m sóc sau khi m?
Ch?m sóc sau khi m?

Xin chào chuyên m?c t? v?n. Ch?m sóc sau khi c?y m? ng?c nh? th? nào cho ?úng và tránh ???c các bi?n ch?ng, chuyên m?c t? v?n giúp cho tôi ?? tôi hi?u rõ h?n. C?m ?n chuyên m?c t? v?n, mong s?m nh?n ???c h?i âm! (N.Thúy An, V?ng Tàu) Ch?m sóc sau khi m? c?ng gi?ng nh? sau khi hút m?. Mang qu?n áo bó ch?t vùng l?y m?. Mang áo n?t vú dành cho ph?u th

Read More »

Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?
Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Chào bác s?. Hi?n t?i, vòng ng?c c?a tôi v?n nh?, sau khi sinh con thì c?ng không có gì thay ??i.  Tôi mu?n ?i nâng ng?c mà không bi?t nâng ng?c có an toàn, hi?u qu? không, ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi li?u có an toàn, hi?u qu? nh? qu?ng cáo trên m?ng không? Mong ???c bác s? t? v?n. Xin c?m ?n.( Th?o Phan – Phú Yên). C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i

Read More »

?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?

?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?
?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?

Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp giúp mình r?ng ? ?? tu?i nào và v?i ?i?u ki?n s?c kh?e th? nào thì nâng ng?c là t?t nh?t ???c không? Em gái mình mu?n nâng ng?c, nh?ng theo mình thì còn h?i s?m, nh? chuyên m?c t? v?n giúp. (H?ng Anh, 0966.446.xxx)  Thân chào H?ng Anh, chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net có tr? l?i th?c m?c c?a b?n nh? sau: ?? tu?i và s?c

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?

Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?
Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?

Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp th?c m?c giúp em, em b? qu?ng vú l?n do di truy?n, gi?ng m? và ch? c?a em. Em ?ang d? ??nh làm ??p l?i ?? l?p gia ?ình. Cho em h?i  thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không v?y, có th? phát hi?n em làm th?m m? không v?y ?? (Liên, 0988.622.xxx) Chào Liên, Thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không là m?t trong nh?ng lo l?ng c?a các

Read More »

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?
?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có m?t th?c m?c mu?n ???c nh? chuyên m?c t? v?n. Em th?y có ph??ng pháp c?y m? ng?c ?? t?ng kích th??c vòng 1, nh?ng c?ng không có th?y nhi?u ng??i th?c hi?n b?ng ph??ng pháp dùng túi ??n. Chuyên m?c có th? cho em bi?t ?u và khuy?t ?i?m c?a ph??ng pháp c?y m? cho em hi?u rõ thêm. (Vân Anh, 28t)  Chào Vân Anh, Ph??ng pháp

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?

Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?
Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?

Chào bác s?! Em ??nh th?i gian t?i s? ?i nâng ng?c vì ng?c em nh? quá. Nh?ng em th?c m?c không bi?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không? Vì m?t s? ng??i nói v?i em là khó có con. N?u nâng ng?c mà khó có con hay ?nh h??ng t?i con cái thì ch?c khi nào có em bé xong r?i m?i dám c?i thi?n vòng 1 h? bác s?. Em hoang mang quá. Mong bác s? t? v?n gi

Read More »

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?
Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Chào bác s?, bác s? có th? t? v?n cho em bi?t th? nào là m?t khuôn ng?c ??p, các tiêu chí ?ánh giá là nh? th? nào ?. Vì em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, dù ng?c c?a em không ph?i quá nh? nh?ng em c?m th?y ch?a cân ??i v?i b?n thân. Em cao 1m6 thì vòng 1 c?a em bao nhiêu là phù h?p? Mong bác s? t? v?n! (nguyenthaolan148@…com) Chào Th?o Lan! Câ

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01