Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?
Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Chào nangnguc.net, tôi v?a cai s?a cho em bé th? 2, ng?c tôi bây gi? ch?y x? trông r?t m?t th?m m?, nói th?t là nhi?u lúc c?m th?y t? ti vô cùng khi g?n g?i ch?ng. Qua tìm hi?u tôi ???c bi?t ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? ???c nhi?u ng??i l?a ch?n và ???c ?ánh giá là an toàn, hi?u qu? nh?ng tôi không bi?t chi phí Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t kh

Read More »

Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p

Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p
Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p

Chào chuyên m?c t? v?n, cho mình hi?n nay có bao nhiêu lo?i túi ??n ng?c, và lo?i nào ???c ?ánh giá là t?t nh?t hi?n nay. Mình ?ang tìm hi?u ?? chu?n b? chi phí c?ng nh? ch?t li?u ?? nâng ng?c. Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp giúp mình nhé, c?m ?n chuyên m?c! (nttHoa_2294@...com) Chào b?n Hoa! Nh? chúng ta ?ã bi?t, bên c?nh k? thu?t và trình ?? chuyên m

Read More »

Làm h?ng nh? hoa

Làm h?ng nh? hoa
Làm h?ng nh? hoa

Xin chào bác s?, em m?i l?p gia ?ình và có 1 em bé 4 tu?i, nh?ng ??u ng?c c?a em càng ngày càng thâm ?en, em ?ã th? nhi?u bi?n pháp t? t? nhiên ??n bôi kem nh?ng v?n th?y không có hi?u qu? nhi?u. Nh? bác s? t? v?n cho em m?t ph??ng pháp làm h?ng nh? hoa mà hi?u qu? lâu dài ?? em không còn m?c c?m khi g?n g?i ch?ng n?a. C?m ?n bác s?! ( Mai Hoa, Tân

Read More »

?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??
?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

Có nhi?u ch? em ? nhi?u l?a tu?i mu?n ?i nâng ng?c, nh?ng nâng ng?c ? ?? tu?i nào thì t?t nh?t? Cùng tìm hi?u nhé. Hi?n nay, nâng ng?c n?i soi là m?t ph??ng pháp ?ang r?t ph? bi?n và ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, v?i s? ?a d?ng trong công ngh? hi?n ??i, có th? ???c th?c hi?n thông qua các lo?i ???ng m? nh?: ? nách, r?n, chân ng?c hay qu?ng vú… V?i n

Read More »

Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh
Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Chào chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net, theo mình ???c bi?t thì do có nhi?u bi?n ch?ng có th? x?y ra nên hi?n nay ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ??u ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n. V?y chuyên m?c t? v?n có th? thông tin cho mình bi?t các r?i rõ, bi?n ch?ng khi nâng ng?c và có cách nào ?? phòng tránh cá v?n ?? ?ó hay không? (Linh, c0121.778.xxx)  

Read More »

Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên
Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Chào bác s?, sau khi sinh 2 nhóc, ??u vú c?a tôi to ra và dài h?n tr??c r?t nhi?u n?a nên tôi r?t ng?i m?i khi g?n g?i v?i ch?ng. Tôi ??nh ?i thu nh? núm vú nh?ng còn ch?n ch? vì không rõ ph?u thu?t này có an toàn không? Quy trình c?ng nh? chi phí là kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? gi?i ?áp s?m ?. (Minh Huy?n, 0985.425.xxx) Chào Minh Huy?n, ??i ng? b

Read More »

Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên

Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên
Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên

Chào bác s?, không bi?t vì sao qu?ng vú c?a em càng ngày càng loang r?ng và thâm ?en làm e r?t t? ti trong chuy?n v? ch?ng. Mong bác s? t? v?n giúp em tìm gi?i pháp cho v?n ?? này. C?m ?n bác s?! (C?m Tú, C?n Th?) Thân chào C?m Tú, Ph?u thu?t thu nh? qu?ng ng?c s? giúp ch? em có nh?ng qu?n vú nh? xinh, không b? loang r?ng, ??c bi?t là ??i v?i nh?ng

Read More »

Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên
Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Chào bác s?,  em ?ang lên m?ng tìm hi?u thông tin v? nâng ng?c sa tr? cho m? c?a em. M? em n?m nay 45 tu?i. Ng?c c?a m? em tr??c ?ây khá là to, nên sau khi sinh em và em trai em thì b? ch?y x? nhi?u. Hi?n nay v?i công ngh? th?m m? hi?n ??i nên em c?ng yên tâm v? ph??ng pháp này. Tuy nhiên, em v?n mu?n bác s? t? v?n chi ti?t h?n v? d?ch v? này và ch

Read More »

Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên
Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên Lan Anh, 28 tu?i. Sau khi l?p gia ?ình và có con, hi?n t?i ng?c em b? teo nh? làm em r?t bu?n và m?c c?m. Em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, các bác s? có th? t? v?n cho em ph??ng pháp nâng ng?c an toàn, quy trình, th?i gian c?ng nh? ch?m sóc sau ph?u thu?t ?? em có cái nhìn t?ng th?. C?m ?n bác s?! (Lan Anh, 0947

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01