T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên

T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên
T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên

[ T? v?n nâng ng?c] Vòng 1 ??y ??n n? nang giúp ch? em t? tin h?n r?t nhi?u, có nhi?u  ph??ng pháp giúp t?ng kích th??c vòng 1. Trong ?ó massage b?ng các lo?i kem là ph??ng  pháp ???c nhi?u ch? em tin dùng nh?t vì giá thành và s? thu?n ti?n. Nh?ng lo?i kem ngu?n g?c không rõ ràng ?ã khi?n nhi?u ch? em d? khóc d? c??i vì các tác d?ng không móng mu?n

Read More »

Vì sao vòng 1 c?a b?n nh?

Vì sao vòng 1 c?a b?n nh?
Vì sao vòng 1 c?a b?n nh?

[ T? v?n] Ng?c nh? không ph?i do 1, 2 nguyên nhân gây nên, mà có nhi?u y?u t? ?nh h??ng. Các nguyên nhân khi?n vòng 1 c?a b?n nh? xu?t phát ??u tiên t? y?u t? di truy?n, nh?ng ngoài ra s? hình thành và phát tri?n c?a các mô ng?c còn b? ?nh h??ng và chi ph?i b?i nhi?u nguyên nhân: 1. Các nguyên nhân ch? quan nh?: Ch? ?? dinh d??ng không ??m b?o: Ch?

Read More »

Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30

Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30
Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30

Sau ng??ng tu?i 30 và tr?i qua sinh n?, vòng m?t ch? em th??ng ??i di?n v?i tình tr?ng ch?y x?, m?t cân ??i. ?ây là quá trình t? nhiên nh?ng không có ngh?a là t?t y?u n?u phái n? bi?t ch?m sóc, gi? gìn và tân trang ?úng cách, ?? l?y l?i vòng ng?c ??p cân ??i nh? th?? xuân s?c. ?? c?i thi?n tình tr?ng vòng ng?c m?t dáng, ch? em nên áp d?ng m?t s? bí

Read More »

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?
B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

Tác nhân ?nh h??ng t?i vòng 1  Có r?t nhi?u t? ?nh h??ng size vòng 1. Di truy?n: n?u m? c?a b?n ngày x?a ng?c nh? thì b?n ???c di truy?n gen ng?c nh?. Vì v?y di truy?n là th? khó mà tác ??ng ?? bi?n d? ???c. Do hormon sinh d?c: khi b?n d?y thì, estrogen c?a bu?ng tr?ng ti?t ra làm t?ng phát tri?n tuy?n s?a v?n ?ang ? d?ng "m?m non", nay chúng n? to

Read More »

K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i

K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i
K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i

Chào chuyên m?c, m?i ng??i có m?t n?i kh? riêng, riêng v?i tôi thì vòng 1 quá kh? làm tôi phi?n lòng. Ng?c nh? thì che ???c, ??n ???c, ?? ki?u ???c, nh?ng mà ng?c to thì khó h?n nhi?u. M?c h? m?t tý thì b? b?o là khoe. Kín quá thì m?t cân ??i, l?i thành th?m h?a. R?ng quá thì không ?n, s? r?t h? hênh. Nên tôi ?ang có ý ??nh ?i thu g?n vú phì ??i. N

Read More »

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i
Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Xin chào bác s?, em r?t bu?n v? vòng 1 c?a mình, ng?c em h?i b? lép và bên to bên nh?. Mua áo ng?c m?c bên thì ch?t bên thì r?ng nên r?t khó khi m?c m?y lo?i ??m cup ng?c. Bác s? t? v?n giúp em ph??ng pháp ?? c?i thi?n tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i . Em xin c?m ?n! (Nh? Hòa - 26 tu?i) Thân chào Nh? Hòa, c?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i v? chuyên m

Read More »

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

Theo tìm hi?u tôi bi?t ??n ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú. Nh?ng tôi không bi?t k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào, có th? gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? qu?ng vú to c?a tôi không. (Nguy?n Th? Kim ?oan – doannguyenkim25486@...com)   Ch? Kim ?oan thân m?n! C?m ?n Vân ?ã g?i câu h?i v? cho chuyên m?c t? v?n c?a chúng tôi. V?i th?c m?c

Read More »

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?
K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

Chào chuyên m?c, hi?n tôi r?t hài lòng v? kích th??c vòng 1 c?a mình, nh?ng có chút không ?ng ý v? núm vú. ?? ng?c tôi ??p h?n tôi ?ang mu?n ti?n hành thu nh? núm vú. Khi áp d?ng ph??ng pháp này thì k?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?có v?nh vi?n không? Mong chuyên m?c t? v?n cho tôi.(Mai Th? – Tp.V?ng Tàu) B?n Mai Th? thân m?n! S? k?t h?p hài

Read More »

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?
Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

Em ?ang có d? ??nh nâng ng?c, kho?ng n?a n?m n?a em có vi?c ?i n??c ngoài nên em mu?n có 1 khuôn ng?c ??y ??n, ??p t? nhiên. Nh?ng không bi?t ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p, s?m ???c h?i ph?c ?. (B?o Anh, Tp.HCM) Thân chào B?o Anh, Hi?n nay, ph??ng pháp nâng ng?c chính là l?a ch?n t?i ?u cho b?n ?? kh?c ph?c hi?n t??ng ng?c nh?, l

Read More »

Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??

Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??
Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??

Chào chuyên m?c, em có th?c m?c mu?n ???c h?i bác s? ?ó là Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ?? Vì m?c ?ã quen mà nâng ng?c xong không m?c thì c? k? k? sao ?ó chuyên m?c, mà có ng??i nói v?i em sau nâng ng?c hoàn toàn không ???c m?c áo ng?c. (Huy?n, Nam ??nh) B?n Huy?n thân m?n! V?i b?n kho?n “Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01