T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên

T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên
T? làm 2 lo?i kem n? ng?c t? nhiên

[ T? v?n nâng ng?c] Vòng 1 ??y ??n n? nang giúp ch? em t? tin h?n r?t nhi?u, có nhi?u  ph??ng pháp giúp t?ng kích th??c vòng 1. Trong ?ó massage b?ng các lo?i kem là ph??ng  pháp ???c nhi?u ch? em tin dùng nh?t vì giá thành và s? thu?n ti?n. Nh?ng lo?i kem ngu?n g?c không rõ ràng ?ã khi?n nhi?u ch? em d? khóc d? c??i vì các tác d?ng không móng mu?n c?a chúng. V?y t?i  sao ch? em không th? t? làm kem massage n? ng?c t? nhiên t? chính nh?ng th?c ph?m hàng ngày nh?.

1. ?u ?? và b? kem massage nâng ng?c

?u ?? là thành ph?n th??ng th?y trong các công th?c làm kem n? ng?c, còn b? có tác d?ng giúp ng?c s?n ch?c và tr?ng m?n.

?u ?? b? nâng ng?c

Nguyên li?u ch? c?n 1/ 2 qu? ?u ??, 1 qu? b?

Cách làm: Ép ?u ?? l?y n??c, tr?n n??c này v?i b?, ?ánh tan thành h?n h?p m?m s?t. Bôi h?n h?p lên da, nh? nhàng massage vùng ng?c trong 15 phút. Làm 2 l?n/tu?n.

2. Táo và s?a làm kem n? ng?c

Táo ch?a ch?t ch?ng oxy ch?ng nh?ng t?t cho da mà còn ng?n c?n quá trình lão hóa, t?ng mô m?, t?ng kích c? ng?c hi?u qu?. S?a giúp th?m th?u d??ng ch?t t?t h?n và giúp làn da tr?ng m?n.

s?a táo nâng ng?c

Nguyên li?u là 2 trái táo và 1 lít s?a t??i không ???ng

Cách làm: Cho s?a t??i vào n?i, ?un sôi r?i ch?nh l?a v?a. Thái táo thành mi?ng càng nh? càng t?t, cho vào n?i, n?u l?a riu riu cho t?i khi h?n h?p ??c s?t. ?? ngu?i r?i cho vào h? th?y tinh, b?o qu?n trong t? l?nh. M?i l?n dùng thì l?y h?n h?p thoa lên ng?c, massage trong 15 phút, sau ?ó r?a s?ch b?ng n??c ?m.

Các lo?i kem t? t? nhiên dù tác d?ng ch?m và t?n nhi?u th?i gian công s?c nên ch? em không ???c h?p t?p. Nh?ng t? tay làm các lo?i kem không nh?ng giúp n? ng?c mà còn ??p da thì c?ng ?âu u?ng phí th?i gian c?a ch? em ?úng không nào.

tu lam kem nang nguc

Còn v?i các ch? em, mu?n nhanh chóng có ???c vòng 1 c?ng ??y 1 cách hi?u qu? thi nâng ng?c là 1 ph??ng pháp th?m m? ???c các bác s? chuyên khoa th?m m? khuyên dùng.

Càng ngày công ngh? th?m m? càng hi?n ??i, an toàn, hi?u qu? và b?n v?ng h?n, ???c r?t nhi?u ch? em tin t??ng th?c hi?n. Ch? c?n ch? em ??n nh?ng trung tâm th?m m? uy tín, ???c c?p phép ch? em s? ???c t? v?n k? l??ng v? d?ch v? này.

Hotline t? v?n 0938.442.998 luôn ti?p nh?n và tr? l?i t?t c? các câu h?i liên quan ??n th?m m? nâng ng?c cho ch? em.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tin liên quan:

7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn

Áo ng?c ren cho ng??i ng?c nh? cá tính

Th?o d??c t? nhiên giúp nâng ng?c hi?u qu?

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01