Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p

Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p
Tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p

Chào chuyên m?c t? v?n, cho mình hi?n nay có bao nhiêu lo?i túi ??n ng?c, và lo?i nào ???c ?ánh giá là t?t nh?t hi?n nay. Mình ?ang tìm hi?u ?? chu?n b? chi phí c?ng nh? ch?t li?u ?? nâng ng?c. Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp giúp mình nhé, c?m ?n chuyên m?c!
(nttHoa_2294@…com)

tu-van

Chào b?n Hoa!

Nh? chúng ta ?ã bi?t, bên c?nh k? thu?t và trình ?? chuyên môn c?a bác s? thì túi ng?c c?ng ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c t?o nên b?u ng?c ??p. Chính vì th?, khi ?i nâng ng?c b?n c?n tìm hi?u k? v? lo?i túi ??n mình s? s? d?ng nhé! Sau ?ây, là nh?ng thông tin v? túi ??n ng?c mà b?n c?n bi?t.

Cùng tìm hi?u v? các lo?i túi ??n ng?c cho phái ??p

Nâng ng?c là ph??ng pháp tác ??ng c?i thi?n nh??c ?i?m ng?c nh? lép, sa tr? cho vòng 1 c?ng tròn quy?n r? nhanh chóng. B?i vì th?, không ít ch? em không ng?n ng?i ??u t? “ti?n b?c” ?? nâng c?p vòng 1 ??p cho mình. Song ch? em c?n nh? r?ng, ?? có b?u ng?c ??p không ch? ph? thu?c vào trình ?? tay ngh? bác s? th?c hi?n mà còn quy?t ??nh b?i ch?t l??ng túi ??n ng?c b?n l?a ch?n. Do ?ó, khi ?i nâng ng?c b?n c?n ph?i tìm hi?u rõ v? ch?ng lo?i và ch?t l??ng túi nâng ng?c. Sau ?ây, là m?t s? thông tin v? túi ??n ng?c có th? b?n c?n.
>> Làm ??p ng?c

1. Có bao nhiêu lo?i túi ??n ng?c ?

tim-hieu-ve-tui-don-nguc

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

a. V? hình dáng túi ??n ng?c có 2 lo?i:
+ Túi ??n ng?c hình tròn
+ Túi ??n ng?c hình gi?t n??c

tim-hieu-ve-tui-don-nguc1234
b. B? m?t túi ??n ng?c có 2 lo?i:
+ Túi ??n ng?c có b? m?t tr?n (dành cho nh?ng ng??i có ng?c bình th??ng)
+ Túi ??n ng?c có b? m?t nhám (dành cho nh?ng ng??i có ng?c ch?c nh? t?p yoga, v?n ??ng viên…)
c. Ch?t li?u túi ??n ng?c có 2 lo?i
+ Túi d?ng gel – ch?a gel dính có ?? g?n k?t ??ng ??u t?o nên v? ??p gi?ng mô ng?c t? nhiên
+ Túi d?ng n??c – ch?a dung d?ch n??c mu?i nh? ch?t l?ng có trong c? th? con ng??i, khi s? có ?? c?ng nh?t ??nh

tim-hieu-ve-tui-don-nguc1234

2. Th??ng hi?u túi ??n ng?c nào t?t nh?t hi?n nay?

tim-hieu-ve-tui-don-nguc

Mentor và Allergan là hai th??ng hi?u túi ng?c uy tín nh?t c?a M? ???c các bác s? ph?u thu?t th?m m? trên toàn th? gi?i tin dùng. B?i lo?i túi ??n này có t? l? co bao th?p nh?t. Theo nghiên c?u cho th?y túi ng?c th? h? m?i c?a 2 hãng Mentor ho?c Allergan có t? l? d? ?ng r?t th?p – ??i v?i ??t ng?c d??i tuy?n là 5-8%, ??t ng?c d??i c? t? l? co bao là 2%. Vì th?, 2 th??ng hi?u này ???c các chuyên gia th?m m? khuyên dùng và ???c nhi?u sao n?i ti?ng th? gi?i l?a ch?n.

3. Túi ng?c tròn hay túi gi?t n??c ??p?

tim-hieu-ve-tui-don-nguc

M?i lo?i ng?c ??u có ?u ?i?m riêng và phù h?p cho t?ng lo?i ng?c. Do ?ó, ph?i c?n c? vào ??c ?i?m ng?c c?a t?ng ng??i ?? ?ánh giá.
+ Túi ng?c hình tròn thông d?ng và ??p cho ??i ?a s? hình dáng ng?c c?a ph? n?. Lo?i túi này, d? cho bác s? ??a vào c? th?.
+ Túi ng?c hình gi?t n??c ch? phù h?p cho nh?ng b? ng?c có tuy?n ng?c cao và không b? ch?y x?.

4. Túi nhám t?t h?n túi tr?n?

Ng??i ng??i ngh? r?ng túi nhám t?t h?n túi tr?n, ?ây hoàn toàn là quan ?i?m sai l?m. B?i ch?t l??ng túi ph? thu?c vào v? trí ??t túi ng?c. N?u ??t ng?c d??i tuy?n, túi nhám gi?m t? l? co bao gi?m ?áng k? so v?i túi tr?n t? 8% xu?ng 5%. Nh?ng ??t ng?c d??i c? t? l? co bao gi?a hai túi là nh? nhau 2%.
+ ??t ng?c d??i c? 96% ca nâng ng?c ??u s? d?ng túi tr?n. Túi nhám ch? dùng cho ng??i có c? ng?c ch?c và dày.
+ ??t ng?c d??i tuy?n 90% s? d?ng túi nhám
Vì th?, b?n ??ng ?ánh giá ch?t l??ng túi qua b? m?t c?a túi mà hãy s? d?ng chúng vào nh?ng tr??ng h?p c? th? ?? k?t lu?n nhé

5. Chi phí túi ??n ng?c này bao nhiêu?

+ Túi ??n ng?c c?a Mentor: 4000 USD
+ Túi ??n ng?c c?a Allergan: 3500 USD

6. Túi ng?c có ?? b?n trong bao lâu?

Túi ng?c c?a hai hãng Mentor và Allergan ???c b?o hành tr?n ??i vì v?y ??m b?o ch?t l??ng v?nh vi?n. Do ?ó, n?u b?n ?ang b?n kho?n l?a ch?n lo?i túi ??n ch?t l??ng cho mình thì ?ây chính là hai th??ng hi?u uy tín nh?t giúp b?n nhanh chóng s? h?u b?u ng?c ??p t? nhiên.

?? bi?t thêm chi ti?t v? các lo?i túi ??n ng?c c?ng nh? ???c t? v?n, gi?i ?áp các th?c m?c v? Nâng ng?c, b?n có th? nh?c máy lên và g?i ??n Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n tr?c ti?p.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01