Th?y Top chia s? bí quy?t ?? vòng 1 s?n ch?c

Cô ca s?, hotgirl Th?y Top (Hu?nh Minh Th?y)  b?t mí v? nh?ng bí quy?t ?? có th? gi? vóc dáng s?n ch?c và luôn nóng b?ng.

 

Ch?m ch? t?p luy?n là 1 ?i?u không th? thi?u ?? có vòng 1 s?n ch?c, c?n có nh?ng bài t?p riêng cho nh?ng ph?n c?n t?ng hay gi?m. “Tôi th??ng t?p ??y ng?c v?i t? m?i ngày 15 phút ?? ng?c ???c s?n ch?c và ch?ng l?i ‘l?c kéo c?a trái ??t’ (c??i).” Cô c?ng th?a nh?n, không có gì là ??p mãi mãi n?u ta không bi?t ch?m sóc và gi? gìn.

Ngoài ra cô luôn chú ý ch? ?? ?n u?ng, Hot girl m?t th?i c?ng ti?t l?, ?i?u “?iên r?” nh?t cô t?ng làm là ?n theo ch? ?? no carb (không tinh b?t) trong 6 tháng và luy?n t?p c??ng ?? cao ?? gi?m 10kg trong 2 tháng.

Dù gi?m cân thành công, nh?ng vòng 1 c?a cô không h? có v?n ?? gì do cô ?ã luôn chú ý k?t h?p ch?t ch? vi?c ?n u?ng và t?p luy?n.

Cùng ng?m v? nóng b?ng c?a cô.

Theo phunutuday.vn

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01