Thu nh? vòng 1 ?? ??ng c?p h?n

Thu nh? vòng 1 ?? ??ng c?p h?n
Thu nh? vòng 1 ?? ??ng c?p h?n

Ng??i m?u áo t?m b?t ng? thu g?n vòng 1 c?a mình ?? có hình ?nh “cao c?p” h?n.

Jessica Gomes th?a nh?n ?ã thu g?n vòng 1 ?? có hình ?nh “cao c?p” h?n.

Jessica Gomes là m?t trong nh?ng ng??i có thân hình ??y ??n hi?m hoi thành danh trong làng chân dài chuyên nghi?p. Cô s? h?u ???ng cong c?a th?n V? N?, ??c bi?t là vòng 1 c? 36D (89 cm) n? nang, quy?n r?. B? ng?c c?ng tràn, n? tính giúp Jessica Gomes giành ???c nhi?u h?p ??ng ??t giá qu?ng cáo cho các nhãn hàng n?i y, ?? b?i và tr? thành m?t trong nh?ng ng??i m?u sexy nh?t t?p chí áo t?m Sports Illustrated.

nguoi-mau-ao-tam-thu-gon-nguc-khung-de-dep-hon-1

Jessica t?ng có vòng 1 r?t ??y ??n

nguoi-mau-ao-tam-thu-gon-nguc-khung-de-dep-hon-2

Cô n?i ti?ng v?i thân hình n? tính

Tuy nhiên, th?i gian g?n ?ây, ng??i ta nh?n th?y vòng 1 c?a Jessica Gomes d??ng nh? có s? suy gi?m v? kích c?. Cô trông nh? nhõm, thanh thoát h?n r?t nhi?u khi di chuy?n trên sàn catwalk. Nhi?u l?i ??n ?oán cho r?ng ng??i ??p ?ã ph?u thu?t th?m m? ?? thu g?n l?i b? ng?c n?i ti?ng. Thu nh? vòng 1 ?? ??ng c?p h?n

M?i ?ây,

nguoi-mau-ao-tam-thu-gon-nguc-khung-de-dep-hon-3

Ng??i m?u áo t?m ?ã th?c hi?n ph?u thu?t th?m m? thu g?n l?i ng?c kh?ng,  thu g?n vòng 1 ?? ??p h?n

Vài n?m tr??c Jessica Gomes ?ã t? ra không hài lòng v?i vòng 1 c?a mình. Chia s? v?i t?p chí Maxim vào n?m 2011 cô than th?: “Tôi có thân d??i r?t g?y nh?ng l?i có vòng 1 ngo?i c?. Khi c? th? c?a tôi thay ??i, lúc ?ó ?i casting và g?i cho các ??i lý, h? ??u nói ng?c c?a tôi ?ang phát tri?n l?n h?n và không v?a v?i trang ph?c m?u”.

Không ch? ph?u thu?t th?m m? “c?t g?t” ?ôi gò b?ng ??o mà ng??i m?u g?c Úc còn tìm cách c?i t?o l?i thân hình ph?n th?c c?a mình. Cô th?c hi?n nhi?u ph??ng pháp gi?m cân ?? có thân hình m?nh mai, thon g?n h?n. Trong nh?ng l?n xu?t hi?n m?i ?ây, ng??i ??p có vóc dáng thon th? gi?ng nh? nh?ng ng??i m?u th??ng trình di?n cho th?i trang cao c?p. M?c dù hi?n t?i Selenathanh l?ch h?n nh?ng không ít fan t? ra ti?c nu?i thân hình “??ng h? cát” m?t th?i c?a th?n t??ng.

nguoi-mau-ao-tam-thu-gon-nguc-khung-de-dep-hon-4

Jessica Gomez sau khi c?i t?o l?i kích c? b? ng?c

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01