?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú
?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Em là H??ng, n?m nay 35 tu?i ?ã có 2 baby r?i nên mu?n ?i nâng ng?c ?? c?i thi?n vòng 1 xu?ng c?p sau 1 quá trình nuôi con b?ng s?a m?. Em ???c m?t s? ng??i b?n khuyên là nên nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú vì qu?ng ng?c h?i r?ng và h?i h?i x?. Chuyên m?c cho em h?i nh?ng ?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú là sao ?? em l?a ch?n

Read More »

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh
Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Mang thai, c? th? ng??i ph? n? s? thay ??i, trong ?ó thay ??i nhi?u nh?t là vòng 1. Vì ?? phù h?p v?i vi?c cho con bú các tuy?n s?a c?a c? ng?c s? phát tri?n m?nh. Vì th? sau khi cai s?a, vòng 1 c?a các m? s? b? m?m nhão, ch?y x?, ??u núm thì b? thâm ?en. ?? l?y l?i vòng 1 , các ch? em nên tìm hi?u m?t s? bài t?p c?n thi?t ho?c các ph??ng pháp làm

Read More »

Làm h?ng nh? hoa

Làm h?ng nh? hoa
Làm h?ng nh? hoa

Xin chào bác s?, em m?i l?p gia ?ình và có 1 em bé 4 tu?i, nh?ng ??u ng?c c?a em càng ngày càng thâm ?en, em ?ã th? nhi?u bi?n pháp t? t? nhiên ??n bôi kem nh?ng v?n th?y không có hi?u qu? nhi?u. Nh? bác s? t? v?n cho em m?t ph??ng pháp làm h?ng nh? hoa mà hi?u qu? lâu dài ?? em không còn m?c c?m khi g?n g?i ch?ng n?a. C?m ?n bác s?! ( Mai Hoa, Tân

Read More »

Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên

Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên
Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên

Chào bác s?, không bi?t vì sao qu?ng vú c?a em càng ngày càng loang r?ng và thâm ?en làm e r?t t? ti trong chuy?n v? ch?ng. Mong bác s? t? v?n giúp em tìm gi?i pháp cho v?n ?? này. C?m ?n bác s?! (C?m Tú, C?n Th?) Thân chào C?m Tú, Ph?u thu?t thu nh? qu?ng ng?c s? giúp ch? em có nh?ng qu?n vú nh? xinh, không b? loang r?ng, ??c bi?t là ??i v?i nh?ng

Read More »

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?
Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Chào bác s?, bác s? có th? t? v?n cho em bi?t th? nào là m?t khuôn ng?c ??p, các tiêu chí ?ánh giá là nh? th? nào ?. Vì em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, dù ng?c c?a em không ph?i quá nh? nh?ng em c?m th?y ch?a cân ??i v?i b?n thân. Em cao 1m6 thì vòng 1 c?a em bao nhiêu là phù h?p? Mong bác s? t? v?n! (nguyenthaolan148@…com) Chào Th?o Lan! Câ

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01