Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân

Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân
Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân
[ T? v?n] Sau sinh, ?ôi nh? hoa c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a mà thay vào ?ó là qu?ng vú thâm ?en và loan r?ng ra. V?y làm th? nào ?? thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân, v?n ??m b?o an toàn và mang l?i hi?u qu? cao.

Thu nh? qu?ng vú là gì?

?ây là m?t k? thu?t giúp lo?i b? m?t ph?n da s?m màu ? ph?n qu?ng vú, giúp b?n có ???c m?t qu?ng ng?c tròn h?n, qu?ng vú có t? l? cân ??i h?n.

Ph??ng pháp thu g?n qu?ng vú là k? thu?t không gây ?au ??n, không xâm l?n, không ?? l?i s?o, không gây t?nth??ng, không ?nh h??ng t?i kh? n?ng cho con bú.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

??i t??ng th?c hi?n

Ph??ng pháp này thích h?p cho t?t c? các ??i t??ng khách hàng tu?i t? 18 tr? lên, có qu?ng vú phì ??i, m? r?ng di?n tích.

Qu?ng vú 2 bên ng?c không ??u nhau

Nh?ng ng??i có qu?ng ng?c s?m màu, nhi?u da th?a

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Quy trình th?c hi?n

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

B??c 1: T? v?n và th?m khám

Tùy vào tr??ng h?p c?a t?ng khách hàng mà các bác s? s? l?a ch?n gi?i pháp kh?c ph?c thích h?p nh?t

B??c 2: Gây mê

?i?u này giúp cho khách hàng c?m th?y tho?i mái trong su?t quá trình th?c hi?n ph?u thu?t

B??c 3: Bác s? trích ???ng nh? ngoài qu?ng vú

B??c 4: Lo?i b? da th?a qu?ng vú

B??c 5: ?óng kín v?t m? l?i b?ng ch? khâu th?m m?, ??m b?o không ?? l?i s?o hay b?t kì d?u v?t th?m m? nào.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

?u ?i?m c?a thu nh? qu?ng vú

B?u ng?c tr? nên cân ??i, ??u vú và qu?ng ng?c thon g?n h?n

Ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú không gây ?au ??n, không xâm l?n và ??c bi?t là không làm ?nh h??ng ??n tuy?n s?a.

???c r?ch ???c các bác s? th?c hi?n nh? nhàng, t? m? và ???c khâu b?ng ch? khâu th?m m? nên hoàn toàn không ?? l?i s?o hay b?t kì d?u v?t th?m m? nào

Th?i gian th?c hi?n nhanh chóng và không m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng

K?t qu? duy trì ?n ??nh lâu dài và an toàn cho khách hàng

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Ch? ?? ch?m sóc sau ph?u thu?t

?? có ???c k?t qu? t?t nh?t bên c?nh vi?c l?a ch?n ??a ch? th?m m? uy tín và ph??ng pháp thích h?p thì ch? ?? ch?m sóc sau ph?u thu?t là m?t ?i?u mà b?n c?ng c?n quan tâm ??n.

Gi? v?t th??ng luôn khô ráo và ch? lau v?t th??ng b?ng n??c mu?i sinh lý trong nh?ng ngày ??u.

C?t ch? sau 5-7 ng?y ph?u thu?t và th?c hi?n theo l?i d?n c?a bác s?

V?t th??ng có th? b? s?ng và b?m tím sau ph?u thu?t và b?n có th? ch??m ?m ?? gi?m tình tr?ng này.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

H?n ch? dùng nh?ng th?c ph?m có th? ?? l?i s?o nh?: rau mu?ng, h?i s?n, th?t bò, th?t gà, tr?ng,..

Không s? d?ng các ch?t kích thích nh?: r??u, bia, thu?c lá,… và c?n có ch? ?? ngh? ng?i h?p lý

B?n ?ang c?m th?y m?t t? tin khi qu?ng vú c?a b?n b? loan r?ng và thâm ?en. V?y thì b?n hãy liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du ngay hôm nay ?? ???c h? tr? t? v?n t?t nh?t. B?n có th? liên h?v?i chúng tôi thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ho?c ??n tr?c ti?p trung tâm th?m m? c?a chúng tôi ?? ???c ch?m sóc t?t nh?t.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng khách hàng

Xem thêm:

Các bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01