Thu nh? qu?ng vú, th?i gian ngh? d??ng? Có an toàn không?

Thu nh? qu?ng vú, th?i gian ngh? d??ng? Có an toàn không?
Thu nh? qu?ng vú, th?i gian ngh? d??ng? Có an toàn không?

Sau khi sinh bé ???c 1 th?i gian, qu?ng vú c?a em khá l?n. Vì v?y, em ?ang ??nh s? ?i thu nh? qu?ng vú. Nh?ng công vi?c c?a em c?ng khá b?n nên không ???c ngh? nhi?u. Em mu?n h?i th?i gian t?c hi?n thu nh? qu?ng vú m?t bao lâu và thu nh? qu?ng vú có m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng không th?a bác s?? (Ng?c, 26 tu?i)

tu-van
V?i nhi?u ch? em, tình tr?ng qu?ng vú b? giãn to s? khi?n ch? em không ???c t? tin và c?m th?y mình kém h?p d?n tr??c ông xã c?a mình. Nguyên nhân c?a s? giãn to này th??ng do y?u t? di truy?n, tuy?n vú tr??c ?ó to sau ?ó b? teo ?i nh? sau khi có thai và cho con bú, ho?c do m?t s? nguyên nhân khác.

?? kh?c ph?c tình tr?ng qu?ng vú phì ??i, ph??ng pháp ph?u thu?t qu?ng vú ra ??i là s? l?a ch?n t?i ?u nh?t cho các ch? em. Ch? em s? nhanh chóng s? h?u ???c qu?ng vú tròn h?n, có t? l? cân ??i h?n, không ?? l?i s?o, không gây các t?n th??ng sau ph?u thu?t, không ?nh h??ng t?i kh? n?ng cho con bú nh? k? thu?t thu nh? qu?ng vú.

Thu nh? qu?ng vú có m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng không

?? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú, các bác s? s? ti?n hành vô c?m b?ng ph??ng pháp gây tê t?i ch?. Ph?u thu?t th??ng kéo dài 1-2 gi?, bác s? s? th?c hi?n ???ng r?ch ? xung quanh b? ngoài c?a qu?ng vú, sau ?ó s? ti?n hành l?y b? m?t ph?n da nhi?m s?c t? ? qu?ng vú. ???ng r?ch s? ???c khâu l?i b?ng ch? t? tiêu. V?t th??ng ???c b?ng bó nh? trong vài ngày. S?o sau ph?u thu?t s? ???c hoà l?n v?i màu s?c qu?ng vú nên b?n có th? d? dàng che gi?u ???c.

Thu nh? qu?ng vú có m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng không? B?n có th? tr? l?i sinh ho?t bình th??ng sau khi th?c hi?n d?ch v? thu nh? qu?ng vú. Tuy nhiên, có th? b?n s? th?y ?au nh? ? b?u ng?c trong 1 – 2 ngày ??u. B?n c?ng nên tránh nh?ng va ??p và nh?ng v?n ??ng m?nh t?i vùng ng?c trong 3 – 4 tu?n ??u.

?? ???c t? v?n c? th? h?n v? thu nh? qu?ng vú, th?i gian ngh? ng?i c?ng nh? ch?m sóc sau ph?u thu?t b?n có th? ??n tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ho?c b?n c?ng có th? liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01