Thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành ?

Thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành ?
Thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành ?

Chào chuyên m?c t? v?n, em mu?n nh? các bác s? c?a nangnguc.net t? v?n v? v?n ?? liên quan ??n b?u ng?c c?a em 1 chút. Em có qu?ng vú khá to và em ??nh s? ?i thu nh? l?i qu?ng vú nh?ng thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành th?a bác s??
(Huy?n Anh, 27 tu?i)

tu-van
Thân chào Huy?n Anh,
Qu?ng vú là vùng da s?m màu bao xung quanh núm vú và c?ng là n?i t?p trung nhi?u tuy?n bã. Qu?ng vú ??p khi có màu h?ng và nh? g?n, phù h?p v?i th? tích c?a b?u vú. Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n tình tr?ng qu?ng vú to quá kh? nh? sinh con và cho con bú, do y?u t? di truy?n….
Hi?n nay, v?i s? ra ??i c?a k? thu?t ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú có th? giúp b?n c?i thi?n ???c tình tr?ng qu?ng vú phì ??i r?t hi?u qu?. ?ây là ph?u thu?t ??n gi?n, ít ?au, không ?? l?i s?o, th?i gian di?n ra nhanh chóng.

phau-thuat-thu-nho-quang-vu-sau-bao-lau-thi-lanh

V?y ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành?

Ph?u thu?t này hoàn toàn không làm m?t c?m giác ??u vú và g?n nh? không gây bi?n ch?ng gì, b?n c?ng không c?n ph?i m?t nhi?u th?i gian ?? ngh? d??ng. Tuy nhiên, trong vòng 3 – 5 ngày sau ph?u thu?t, b?n nên h?n ch? t?i thi?u s? va ch?m t?i b?u ng?c. Qu?ng vú c?a b?n s? lành t? nhiên t? 7 – 10 ngày sau ph?u thu?t.

N?u còn th?c m?c hay b?n kho?n gì, b?n có th? ??n Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c các bác s? t? v?n c? th? v?i tr??ng h?p c?a b?n. Ho?c b?n c?ng có th? liên h? t? v?n  theo s? Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp th?c m?c.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

One Comment on “Thu nh? qu?ng vú sau bao lâu thì lành ?

  1. Pingback: Thu nh? qu?ng vú ??p t? nhiên, an toàn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01