Thu nh? qu?ng vú có ?au không?

Thu nh? qu?ng vú có ?au không?
Thu nh? qu?ng vú có ?au không?

[ T? v?n] Theo th?i gian, tu?i tác, quá trình sinh n? và lão hóa, qu?ng vú c?a các ch? em có s? thay ??i rõ r?t. Qu?ng vú tr? nên thâm ?en, loang r?ng ra, và ?? c?i thi?n tình tr?ng này thì ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú là s? l?a ch?n c?a h?u h?t t?t c? m?i ng??i. V?y câu h?i ??t ra là thu nh? qu?ng vú có ?au không?

Nguyên nhân c?a qu?ng vú loang r?ng

Sau khi sinh em bé, ngoài n?i ti?t t? b? r?i lo?n thì quá trình cho con bú có ?nh h??ng không nh? ??n b?u ng?c c?a các ch? em mà ?i?n hình là tình tr?ng qu?ng vú b? loang r?ng.

Tuy hi?n t??ng này không gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh?ng l?i tác ??ng không nh? ??n tính th?m m? và s? t? tin c?a các ch? em khi g?n g?i v?i b?n ??i.

Và hi?n nay, không khó ?? có th? kh?c ph?c tình tr?ng ?ó, m?t cách ??n gi?n và h?u hi?u nh?t ???c h?u h?t các ch? em l?a ch?n ?ó là ph??ng pháp ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú là gì?

Thu nh? qu?ng vú là m?t ti?u ph?u thu?t ??n gi?n nh?ng mang l?i hi?u qu? cao. Các bác s? s? ti?n hành lo?i b? da th?a ? qu?ng vú, h?n ch? t?i ?a xâm l?n, t?n th??ng ??n các vùng xung quanh và v?t m? ???c khâu l?i b?ng ch? khâu th?m m? t?  tiêu nên hoàn toàn không ?? l?i s?o hay b?t kì d?u v?t ph?u thu?t nào.

Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú có ?âu không?

Tr??c khi ph?u thu?t, các khách hàng s? ???c gây tê t?i ch? nên s? không gây b?t kì ?au ??n hay  c?m giác khó ch?u nào trong su?t quá trình ph?u thu?t.

Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú h?n ch? t?i ?a xâm l?n vào mô m?m nên hoàn toàn không ?nh h??ng ??n các ch?c n?ng c?ng nh? b?u vú c?a các ch? em.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Ch? ?? ch?m sóc sau ph?u thu?t thu  nh? qu?ng vú

?? cho quá trình ph?c h?i sau ph?u thu?t ???c di?n ra nhanh chóng c?ng nh? có th? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t, các b?n hãy quan tâm và tuân theo nh?ng quy ??nh c?a các bác s? v? vi?c ch?m sóc sau ph?u thu?t .

B?n có th? v? nhà sau vài gi? ph?u thu?t mà không ? l?i b?nh vi?n và v?t m? có kh? n?ng ?au nh?, b?n nên s? d?ng thu?c gi?m ?au do bác s? kê ?? có th? làm cho c?m giác ?au b? m?t ?i.

B?n ??n b?nh vi?n ?? c?t ch? sau 7 ngày, không nên t?p luy?n th? thao trong vòng 3-4 tu?n.

B?n nên  kiêng m?t s?m lo?i th?c ph?m có th? làm v?t th??ng thêm s?ng, hình thành các v?t s?o nh?: rau mu?ng, ?? n?p, th?t gà,… trong vòng 1 tháng.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Tránh ?? vùng ph?u thu?t ti?p xúc v?i b?i b?n, n??c và s? d?ng g?c th?m mu?i sinh lý lau s?ch v? trí ph?u thu?t .

Tránh va ch?m m?nh vào vùng ng?c trong giai ?o?n ??u sau ph?u thu?t.

B?n nên l?a ch?n nh?ng ??a ch? th?m m? có uy tín ?? có th? ??m b?o an toàn c?ng nh? có th? mang l?i k?t qu? t?t nh?t sau ph?u thu?t.

B?n ?ang mu?n tìm m?t ??a ch? có uy tín thì b?n hãy liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c các bác s? t? v?n t?t nh?t.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? ph?u thu?t tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng ng??i

xem thêm:

???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

 

 

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01