Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Thu nh? qu?ng vú có an toàn
Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Câu h?i

Sau khi sinh con không bi?t vì lý do gì qu?ng vú loang r?ng khi?n em lo l?ng l?m. ?i?u này c?ng là nguyên nhân chính gây ?nh h??ng không nh? t?i ??i s?ng v? ch?ng. Em có tìm hi?u r?t nhi?u và ??a ra quy?t ??nh th?c hi?n ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú ?? c?i thi?n tình tr?ng này nh?ng v?n còn ??n ?o không bi?t ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú có an toàn không? R?t mong bác s? t? v?n giúp em. Xin c?m ?n! ( Mai Trang, Thái Bình)

Chào b?n!. Cám ?n b?n ?ã g?i câu h?i v? cho chúng tôi. V?i th?c m?c c?a b?n thì các bác s? chuyên khoa th?m m? có th? gi?i ?áp cho b?n nh? sau

C? th? ng??i ph? n? sau sinh g?p r?t nhi?u nh?ng thay ??i, ??c bi?t là qu?ng vú b? loang r?ng. Tuy không làm ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh?ng l?i tác ??ng không nh? ??n th?m m? vòng 1. Chính vì v?y, hàng ngàn ch? em ph? n? ?ã tìm ??n công ngh? thu nh? qu?ng vú ?? kh?c ph?c tình tr?ng này

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Vi?c thu nh? qu?ng vú có an toàn hay không ph? thu?c r?t l?n vào k? thu?t c?ng nh? tay ngh? c?a bác s? n?i mà b?n l?a ch?n th?c hi?n th?m m?. Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u trung tâm th?m m? v?i ch?t l??ng và giá thành khác nhau. B?n c?n tìm hi?u th?t k? và ??a ra s? l?a ch?n ?úng ??n cho mình, ?? có th? ??m b?o an toàn và k?t qu? dài lâu cho b?n.

Và các tr??ng h?p b?n c?n thu nh? qu?ng vú

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Nh?ng ch? em mong mu?n có m?t qu?ng vú v?i ???ng kính nh? b?t, tròn h?n, có t? l? phù h?p ho?c b?t s?ng ph?ng h?n.

T?t c? các ch? em ph? n? tu?i t? 18 tr? lên ??u có th? th?c hi?n ph??ng pháp ph?u thu?t này

Chính vì th?, tr??ng h?p c?a b?n hoàn toàn có th? th?c hi?n ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

V?i gi?i ?áp v?a r?i hy v?ng b?n s? ??a ra ???c s? l?a ch?n ?úng ??n cho mình, n?u b?n còn b?t kì v?n ?? th?c m?c nào b?n hãy liên h? t? v?n thông qua hotlien t? v?n 0938 442 998 ?? ???c các bác s? t? v?n nhanh nh?t

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01