??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n
??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

[ T? v?n] Do m?t s? nguyên nhân khách quan nh?: b?m sinh, s? thay ??i n?i ti?t t? trong quá trình mang thai và cho con bú,… ??u vú c?a các ch? em tr? nên dài và to ra, gây m?t th?m m? c?a b?u ng?c và khi?n cho các ch? em c?m th?y m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i b?n ??i c?a mình. Ph?u thu?t thu nh? ??u vú là gì? ?ây là ph??ng pháp ph?u thu?t làm

Read More »

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên
Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

[ t? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh son hay cho con bú mà núm vú c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a và m?t t? tin h?n khi g?n g?i v?i b?n ??i. Và ?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng ?ó thì nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp thu nh? núm vú. V?y ph??ng pháp ?ó ???c th?c hi?n nh? th? nào? Thu nh? núm vú là gì? ?ây là m?t ph??ng pháp ph?u thu?t th?m m? l

Read More »

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i
Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

[ T? v?n] Vú phì ??i là hi?n t??ng c?a vú t?ng trên m?c bình th??ng, nguyên nhân là do s? t?ng sinh quá m?c c?a tuy?n vú và các mô m?. Hi?n t??ng này không ch? gây m?t th?m m? mà còn làm cho các ch? em c?m th?y m?c c?m và t? ti v? dáng ng?c quá kh? c?a mình. V?y v?i tr??ng h?p này ph?i làm sao?. Gi?i pháp kh?c ph?c tình tr?ng vú phì ??i Hi?n t??ng

Read More »

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?
K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

Chào chuyên m?c, hi?n tôi r?t hài lòng v? kích th??c vòng 1 c?a mình, nh?ng có chút không ?ng ý v? núm vú. ?? ng?c tôi ??p h?n tôi ?ang mu?n ti?n hành thu nh? núm vú. Khi áp d?ng ph??ng pháp này thì k?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?có v?nh vi?n không? Mong chuyên m?c t? v?n cho tôi.(Mai Th? – Tp.V?ng Tàu) B?n Mai Th? thân m?n! S? k?t h?p hài

Read More »

Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?

Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?
Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?

Ng?c tôi t? khi là con gái ??u vú ?ã to và nhô r?i, sau khi sinh cháu, nó l?i càng to h?n. Tôi nghe nói có ph??ng pháp thu nh? ??u vú có th? kh?c ph?c ???c tình tr?ng c?a tôi. V?y k? thu?t thu nh? ??u vú có ph?c t?p không th?a bác s?? (?ào Th? Nh? Tuy?n, 32t) Chào b?n Nh? Tuy?n, V?i tr??ng h?p c?a b?n, hi?n t??ng núm vú quá to và nhô ra quá m?c sau

Read More »

Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?
Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Chuyên m?c t? v?n giúp tôi v? tr??ng h?p này. ??u nh? hoa c?a tôi r?t to và h?i dài. Tôi mu?n làm ph?u thu?t thu nh? ??u nh? hoa nh?ng không bi?t có tác d?ng ph? gì không? Sau bao lâu thì tôi có th? sinh ho?t bình th??ng? R?t mong ???c s? t? v?n c?a các chuyên m?c. (Lan H??ng, 36 tu?i)   B?n Lan H??ng thân m?n! Núm vú hay còn g?i là nh? hoa c?

Read More »

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?
Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Em là Thúy An, n?m nay em 22 tu?i. Em s?p l?p gia ?ình, nh?ng em có m?t n?i bu?n khó nói ?ó là hai ??u ti c?a em t? khi d?y thì nó phát tri?n r?t l?n. Em có tìm hi?u và bi?t ??n có th? th?m m? thu nh? núm vú, nh?ng em v?n còn h?i lo là vi?c Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không ?? Li?u có ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con b?ng s?a m? sau

Read More »

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh
Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Mang thai, c? th? ng??i ph? n? s? thay ??i, trong ?ó thay ??i nhi?u nh?t là vòng 1. Vì ?? phù h?p v?i vi?c cho con bú các tuy?n s?a c?a c? ng?c s? phát tri?n m?nh. Vì th? sau khi cai s?a, vòng 1 c?a các m? s? b? m?m nhão, ch?y x?, ??u núm thì b? thâm ?en. ?? l?y l?i vòng 1 , các ch? em nên tìm hi?u m?t s? bài t?p c?n thi?t ho?c các ph??ng pháp làm

Read More »

Làm h?ng nh? hoa

Làm h?ng nh? hoa
Làm h?ng nh? hoa

Xin chào bác s?, em m?i l?p gia ?ình và có 1 em bé 4 tu?i, nh?ng ??u ng?c c?a em càng ngày càng thâm ?en, em ?ã th? nhi?u bi?n pháp t? t? nhiên ??n bôi kem nh?ng v?n th?y không có hi?u qu? nhi?u. Nh? bác s? t? v?n cho em m?t ph??ng pháp làm h?ng nh? hoa mà hi?u qu? lâu dài ?? em không còn m?c c?m khi g?n g?i ch?ng n?a. C?m ?n bác s?! ( Mai Hoa, Tân

Read More »

Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên
Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Chào bác s?, sau khi sinh 2 nhóc, ??u vú c?a tôi to ra và dài h?n tr??c r?t nhi?u n?a nên tôi r?t ng?i m?i khi g?n g?i v?i ch?ng. Tôi ??nh ?i thu nh? núm vú nh?ng còn ch?n ch? vì không rõ ph?u thu?t này có an toàn không? Quy trình c?ng nh? chi phí là kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? gi?i ?áp s?m ?. (Minh Huy?n, 0985.425.xxx) Chào Minh Huy?n, ??i ng? b

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01