Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên
Thu nh? núm vú g?n ??p t? nhiên

Chào bác s?, sau khi sinh 2 nhóc, ??u vú c?a tôi to ra và dài h?n tr??c r?t nhi?u n?a nên tôi r?t ng?i m?i khi g?n g?i v?i ch?ng. Tôi ??nh ?i thu nh? núm vú nh?ng còn ch?n ch? vì không rõ ph?u thu?t này có an toàn không? Quy trình c?ng nh? chi phí là kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? gi?i ?áp s?m ?.
(Minh Huy?n, 0985.425.xxx)

tu-van

Chào Minh Huy?n, ??i ng? bác s? c?a chuyên m?c t? v?n có t? v?n cho b?n v? ph??ng pháp Thu nh? núm vú, m?t ph??ng pháp c?i thi?n ??u vú cho ch? em nh? sau: 

M?t vòng ng?c ??p ph?i ??m b?o ???c các nhân t? b?u ng?c, qu?ng vú và núm vú hài hòa v?i nhau. Núm vú phì ??i, m?t cân ??i th??ng ?nh h??ng ??n v? ??p th?m m? và s? t? tin c?a ch? em ph? n?.

Nguyên nhân c?a vi?c giãn to có th? là do y?u t? di truy?n, sau sinh cho con bú và m?t s? nguyên nhân khác.

?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng này ph?u thu?t thu nh? núm vú là s? l?a ch?n t?i ?u cho ch? em. ?ây chính là gi?i pháp giúp ch? em l?y l?i ???c s? t? tin cho mình.

Ph?u thu?t thu nh? núm vú là ti?u ph?u ??n gi?n, làm gi?m kích c? c?a núm vú.

thu nh? núm vú ??p t? nhiên

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

Quy trình thu nh? núm vú

M?i quy trình th?c hi?n thu nh? núm vú ??u ???c các chuyên gia th?m m?, bác s? lành ngh? và có kinh nghi?m th?c hi?n theo ?úng quy trình chu?n c?a B? y t?.

B??c 1: Bác s? khám,t? v?n trao ??i v? nguy?n v?ng c?a khách hàng, giúp khách hàng hi?u ???c ?âu là gi?i pháp phù h?p v?i tình tr?ng c?a mình.

B??c 2: ?ây là ti?u ph?u nên th?c hi?n nhanh chóng , nh? nhàng ,kho?ng 30 – 60 phút . Gây tê t?i ch? nên không ?au. Bác s? ph?u thu?t s? l?y b? b?t m?t ph?n t? ch?c núm vú làm cho núm nh? và ng?n l?i.

thu nh? núm vú ??p t? nhiên

K?t qu? sau ph?u thu?t:

 thu nh? núm vú ??p t? nhiên

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

– Núm vú ??p ,tròn ,h?ng hào, nh? g?n, cân ??i, hài hòa , cân ??i v?i kích th??c qu?ng vú , b?u ng?c.Mang l?i s? t? tin, v? ??p th?m kín cho ch? em ph? n?.
– Không ?nh h??ng ??n ch?c n?ng ng?c nh? ti?t s?a , c?m giác

thu nh? núm vú ??p t? nhiên

K?t qu? tùy thu?c vào c? ?ia c?a t?ng ng??i

Ch?m sóc sau ph?u thu?t: Vì ?ây là ti?u ph?u nh? nên sau ph?u thu?t b?n n?m ngh? kho?ng 30 phút ,v? nhà ngay không c?n ? l?i b?nh vi?n.

Sinh ho?t nh? nhàng bình th??ng , c?t ch? sau 10 ngày.

Ch?m sóc v?t th??ng và u?ng thu?c theo h??ng d?n c?a bác s?.

Chi phí thu nh? núm vú

Chi phí là 6 -8 tri?u VND tùy vào m?c ?? thu nh? c?a m?i khách hàng.(?ây là chi phí tr?n gói bao g?m t? v?n , ph?u thu?t ,ch?m sóc h?u ph?u ,k? c? thu?c u?ng 7 ngày và b? ch?m sóc v?t th??ng)

thu nh? núm vú ??p t? nhiên

?u ?i?m thu nh? núm vú t?i các vi?n th?m m? uy tín

Công ngh? tiên ti?n b?c nh?t: K? thu?t thu g?n núm vú ???c chuy?n giao t? công ngh? ph?u thu?t tiên ti?n c?a Hàn Qu?c, uy tín và hi?n ??i. ??ng th?i áp d?ng công ngh? Laser trong ph?u thu?t nên ít ch?y máu , ít s?ng , ít b?m ,mau ph?c h?i .

Hi?u qu? v?nh vi?n: Ngoài vi?c c?t t? ch?c da d? th?a, các bác s? còn khéo léo c?t b? t? ch?c s?n sinh t? bào d? th?a giúp b?n l?y l?i núm vú thon g?n và cân ??i v?nh vi?n.

Không ?nh h??ng ??n ch?c n?ng ng?c: Thu nh? núm vú ch? là k? thu?t lo?i b? t? ch?c da th?a, không làm ?nh h??ng ??n tuy?n th?n kinh c?ng nh? tuy?n s?a nên tuy?t ??i an toàn.

Không ?? l?i s?o: S?o sau ph?u thu?t s? ???c hoà l?n v?i màu s?c qu?ng vú nên b?n có th? d? dàng có ???c núm vú v?i ???ng vi?n, kích th??c, hình dáng ??p, cân x?ng và phù h?p.

B?n có th?c m?c v? các d?ch v? c?a chúng tôi, hãy nhanh chóng liên h? t? v?n qua s? hotline t? v?n 0938 442 118 ?? ???c t? v?n c? th? h?n.tu-van-nang-nguc-mien-phi

Thu nh? núm vú l?y l?i s? t? tin cho ph? n?

??p hoàn h?o h?n – H?nh phúc h?n

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01