Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?
Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Em là Thúy An, n?m nay em 22 tu?i. Em s?p l?p gia ?ình, nh?ng em có m?t n?i bu?n khó nói ?ó là hai ??u ti c?a em t? khi d?y thì nó phát tri?n r?t l?n. Em có tìm hi?u và bi?t ??n có th? th?m m? thu nh? núm vú, nh?ng em v?n còn h?i lo là vi?c Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không ?? Li?u có ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con b?ng s?a m? sau này không? Xin bác s? gi?i ?áp giúp.

tu-van
Thân chào Thúy An, c?m ?n b?n ?ã chia s? tâm t? t?i hòm th? c?a nangnguc.net. V?i lo l?ng v? v?n ?? ” Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không ? ” c?a b?n, chúng tôi có gi?i ?áp cho b?n:

Nh? b?n chia s? thì chúng tôi nh?n th?y núm vú hay ??u ti c?a b?n do y?u t? b?m sinh, di truy?n nên núm vú có kích th??c l?n. ?? c?i thi?n tình tr?ng này, ph??ng pháp th?m m? thu nh? núm vú t?i hoàn toàn có th? kh?c ph?c ???c.

Thu nh? núm vú là ph??ng pháp ch? c?t gi?m b?t m?t ph?n mô và da d? c?a ??u ti, khi thu nh? núm vú bác s? không c?t qua chân ??u ti mà ch? l?y b?t ph?n da d? và mô d? c?a ??u ti. Do ?ó, các mô và da còn l?i c?a ??u ti v?n ???c th?n kinh c?m giác t?i chân ??u ti chi ph?i nên không h? ?nh h??ng ??n c?m giác ??u ng?c c?a b?n.

Li?u có ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con b?ng s?a m? sau này không?

?? ti?n hành thu nh? núm vú, các bác s? s? r?ch m?t ???ng nh? trên núm vú và l?y b? m?t ph?n t? ch?c núm ho?c bác s? s? l?y b? m?t mi?ng da xung quanh c? c?a núm vú, làm gi?m chi?u cao c?a núm vú b?ng cách ??y m?t ph?n núm vú vào trong t? ch?c tuy?n vú. C? 2 ph??ng pháp này ??u không ?nh h??ng t?i c?m giác c?a núm vú và b?n v?n có th? cho con bú bình th??ng b?n nhé!

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

?ây là m?t ph?u thu?t mang tính th?m m? nên b?n nên l?a ch?n m?t ??a ch? th?m m? uy tín, l?a ch?n bác s? ph?u thu?t có tay ngh?, kinh nghi?m lâu n?m ?? cho b?n m?t k?t qu? ph?u thu?t thu nh? núm vú t?t nh?t. Vi?n th?m m? Nguy?n Du s? là g?i ý hoàn h?o giúp b?n t? tin h?n v? vòng 1 c?a mình. B?n có th? liên h?  t? v?n qua Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c t? v?n tr?c ti?p.

Chúc b?n luôn t? tin và xinh ??p!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin  t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

One Comment on “Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

  1. Pingback: Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01