Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?
Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Chuyên m?c t? v?n giúp tôi v? tr??ng h?p này. ??u nh? hoa c?a tôi r?t to và h?i dài. Tôi mu?n làm ph?u thu?t thu nh? ??u nh? hoa nh?ng không bi?t có tác d?ng ph? gì không? Sau bao lâu thì tôi có th? sinh ho?t bình th??ng? R?t mong ???c s? t? v?n c?a các chuyên m?c.
(Lan H??ng, 36 tu?i)

 

tu-van
B?n Lan H??ng thân m?n!

Núm vú hay còn g?i là nh? hoa c?a m?i ng??i có kích th??c c?ng nh? ?? dài không gi?ng nhau, có nh?ng tr??ng h?p do b?m sinh b? t?t vào, có ng??i có núm vú to và dài. Có ng??i thì do c? ??a sau khi sinh con thì dài ra. Nh?ng b?n không nên quá lo l?ng v? v?n ?? này b?i vì hi?n nay v?i s? phát tri?n v? công ngh? và k? thu?t các bác s? th?m m? có th? giúp b?n t?o hình l?i núm vú ??p t? nhiên mà không làm ?nh h??ng ??n ch?c n?ng c?a tuy?n vú c?ng nh? ??n vi?c sinh n? hay cho con bú c?a b?n.

thu-nho-num-vu-co-tac-dung-phu-gi-khong

??i v?i tr??ng h?p núm vú quá to và dài, k? thu?t thu nh? núm vú có th? kh?c ph?c hoàn toàn tr??ng h?p này. V?y ph?u thu?t thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không? K? thu?t này không quá ph?c t?p, các bác s? ch? c?n r?ch m?t ???ng m?nh nh? trên ??u vú, l?y b? m?t ph?n t? ch?c da th?a ? núm vú. Ho?c l?y b? m?t ph?n mi?ng da xung quanh núm vú, làm gi?m chi?u cao c?a núm vú b?ng cách ??y m?t ph?n núm vú vào trong t? ch?c tuy?n vú. ?ây là m?t ph?u thu?t can thi?p t?i ch? vùng da núm vú và ???c th?c hi?n d??i hình th?c gây tê t?i ch? nên không ?nh h??ng ??n s?c kh?e, không tác d?ng ph?, không gây tai bi?n hay bi?n ch?ng sau ph?u thu?t.

Sau ph?u thu?t thu nh? nh? hoa, hi?n t??ng s?ng n? ch? xu?t hi?n trong kho?ng 1-3 ngày, sau ?ó b?n có th? sinh ho?t, làm vi?c bình th??ng. V?t m? li?n hoàn toàn và ???c c?t ch? sau 7 ngày.

B?n nên ??n nh?ng trung tâm th?m m? uy tín, có ??i ng? bác s? chuyên môn cao c?ng nh? trang thi?t b? hi?n ??i ?? th?m khám và t? v?n!

?? tìm hi?u thêm thông tin liên quan ??n ph?u thu?t thu nh? ??u nh? hoa b?n có th? liên h? t? v?n t?i  Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám và t? v?n, ho?c liên h? h? tr? t? v?n qua s? hotline t? v?n  0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01