?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?

?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?
?? tu?i và s?c kh?e có th? ph?u thu?t nâng ng?c?

Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp giúp mình r?ng ? ?? tu?i nào và v?i ?i?u ki?n s?c kh?e th? nào thì nâng ng?c là t?t nh?t ???c không? Em gái mình mu?n nâng ng?c, nh?ng theo mình thì còn h?i s?m, nh? chuyên m?c t? v?n giúp. (H?ng Anh, 0966.446.xxx)  Thân chào H?ng Anh, chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net có tr? l?i th?c m?c c?a b?n nh? sau: ?? tu?i và s?c

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?

Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?
Ph?u thu?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không?

Chào bác s?! Em ??nh th?i gian t?i s? ?i nâng ng?c vì ng?c em nh? quá. Nh?ng em th?c m?c không bi?t nâng ng?c có ?nh h??ng ??n sinh con không? Vì m?t s? ng??i nói v?i em là khó có con. N?u nâng ng?c mà khó có con hay ?nh h??ng t?i con cái thì ch?c khi nào có em bé xong r?i m?i dám c?i thi?n vòng 1 h? bác s?. Em hoang mang quá. Mong bác s? t? v?n gi

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?
Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Chào bác s?. Hi?n nay, ng?c c?a em khá nh? và không cân ??i nên em mu?n ?i ph?u thu?t th?m m? ng?c. ?? c?i thi?n l?i vòng 1 em c?ng tìm hi?u nhi?u thông tin nh?ng v?n hoang mang không bi?t nâng ng?c có ?au nhi?u không, nâng ng?c có nguy hi?m không, có an toàn không? C?ng nh? chi phí nâng ng?c kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? t? v?n giúp em. (Thanh Tha

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01