?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?
?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có m?t th?c m?c mu?n ???c nh? chuyên m?c t? v?n. Em th?y có ph??ng pháp c?y m? ng?c ?? t?ng kích th??c vòng 1, nh?ng c?ng không có th?y nhi?u ng??i th?c hi?n b?ng ph??ng pháp dùng túi ??n. Chuyên m?c có th? cho em bi?t ?u và khuy?t ?i?m c?a ph??ng pháp c?y m? cho em hi?u rõ thêm. (Vân Anh, 28t)  Chào Vân Anh, Ph??ng pháp

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01