Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Thu nh? qu?ng vú có an toàn
Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Câu h?i Sau khi sinh con không bi?t vì lý do gì qu?ng vú loang r?ng khi?n em lo l?ng l?m. ?i?u này c?ng là nguyên nhân chính gây ?nh h??ng không nh? t?i ??i s?ng v? ch?ng. Em có tìm hi?u r?t nhi?u và ??a ra quy?t ??nh th?c hi?n ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú ?? c?i thi?n tình tr?ng này nh?ng v?n còn ??n ?o không bi?t ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú có an

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01