10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên
10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

N?u mu?n làm cho "núi ?ôi" tr? nên to l?n và s?n ch?c m?t cách t? nhiên, b?n nên b? sung th??ng xuyên các lo?i th?c ph?m d??i ?ây. ??u nành: Theo Boldsky, trong ??u nành có ch?a m?t l??ng l?n genistein và isoflavone, các ch?t t??ng t? nh? hormone estrogen giúp t?ng kích th??c vòng ng?c và hi?u qu? r?t l?n. B?n có th? b? sung cho c? th? hàng ngày b?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01