Thu nh? qu?ng vú có ??m b?o an toàn

Thu nh? qu?ng vú có ??m b?o an toàn
Thu nh? qu?ng vú có ??m b?o an toàn

[ T? v?n] Do quá trình sinh n? và lão hóa khi?n cho qu?ng vú c?a ch? em ngày càng thâm s?m và giãn r?ng ra.Và ph??ng pháp ???c h?u h?t t?t c? khách hàng tin t??ng ?ó là thu nh? qu?ng vú. V?y ph??ng pháp  này có th?t s? an toàn, b?n hãy cùng chúng tôi tìm hi?u thông qua bài vi?t sau Thu nh? qu?ng vú có th?t s? an toàn Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú là

Read More »

T? v?n quy trình thu nh? qu?ng vú

T? v?n quy trình thu nh? qu?ng vú
T? v?n quy trình thu nh? qu?ng vú

[ T? v?n] Có r?t nhi?u nguyên nhân khi?n cho qu?ng vú c?a b?n dãn r?ng và thâm, s?m màu, ?i?u này khi?n b?n c?m th?y m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i b?n ??i c?a mình. Và v?i quy trình thu nh? qu?ng vú hi?n nay ?ang là gi?i pháp ???c h?u h?t t?t c? m?i ng??i tin t??ng và l?a ch?n. Thu nh? qu?ng vú là gì? ?ây là m?t ti?u ph?u ??n gi?n, th?c hi?n n

Read More »

Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân

Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân
Thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân

[ T? v?n] Sau sinh, ?ôi nh? hoa c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a mà thay vào ?ó là qu?ng vú thâm ?en và loan r?ng ra. V?y làm th? nào ?? thu nh? qu?ng vú, t? tin ?ón xuân, v?n ??m b?o an toàn và mang l?i hi?u qu? cao. Thu nh? qu?ng vú là gì? ?ây là m?t k? thu?t giúp lo?i b? m?t ph?n da s?m màu ? ph?n qu?ng vú, giúp b?n có ???c m?t qu?ng ng?c t

Read More »

Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú

Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú
Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú

[ T? v?n] Nhi?u ng??i th??ng hay ch? quan tâm ??n vi?c l?a ch?n ??a ch? thu g?n qu?ng vú, núm vú uy tín mà ít ai quan tâm ??n vi?c ch?m sóc sau th?c hi?n ph?u thu?t. Nh?ng ?ây l?i là ?i?u quan tr?ng, có ?nh h??ng ??n k?t qu? ph?u thu?t. V?y ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú nh? th? nào là ?úng cách? Có th? ?au nh? theo cùng là c?m giác ?au m?t

Read More »

Thu nh? qu?ng vú ??p t? nhiên, an toàn

Thu nh? qu?ng vú ??p t? nhiên, an toàn
Thu nh? qu?ng vú ??p t? nhiên, an toàn

[ T? v?n] Do quá trình sinh con và cho con bú, qu?ng vú c?a các ch? em b? giãn r?ng ra làm m?t ?i v? th?m m? và khi?n các ch? em c?m th?y m?t t? tin khi g?n g?i v?i ng??i b?n ??i c?a mình. V?y làm sao ?? thu nh? qu?ng vú an toàn và ??p t? nhiên. Thu nh? qu?ng vú là gì? ?ây là ph??ng pháp ph?u thu?t giúp lo?i b? m?t ph?n da s?m màu ? ph?n qu?ng vú,

Read More »

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên
Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

[ t? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh son hay cho con bú mà núm vú c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a và m?t t? tin h?n khi g?n g?i v?i b?n ??i. Và ?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng ?ó thì nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp thu nh? núm vú. V?y ph??ng pháp ?ó ???c th?c hi?n nh? th? nào? Thu nh? núm vú là gì? ?ây là m?t ph??ng pháp ph?u thu?t th?m m? l

Read More »

Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?

Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?
Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?

[ T? v?n] ?? kh?c ph?c tình tr?ng qu?ng vú b? loang r?ng, h?u h?t t?t c? các ch? em ??u tin t??ng và l?a ch?n. V?y ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu là th?c m?c c?a h?u h?t t?t c? các ch? em khi có nhu c?u thu nh? qu?ng vú. Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú Qu?ng vú b? giãn r?ng quá ph?m vi tuy không làm ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh?ng nó tác

Read More »

Thu nh? qu?ng vú có ?au không?

Thu nh? qu?ng vú có ?au không?
Thu nh? qu?ng vú có ?au không?

[ T? v?n] Theo th?i gian, tu?i tác, quá trình sinh n? và lão hóa, qu?ng vú c?a các ch? em có s? thay ??i rõ r?t. Qu?ng vú tr? nên thâm ?en, loang r?ng ra, và ?? c?i thi?n tình tr?ng này thì ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú là s? l?a ch?n c?a h?u h?t t?t c? m?i ng??i. V?y câu h?i ??t ra là thu nh? qu?ng vú có ?au không? Nguyên nhân c?a qu?ng vú loang r?n

Read More »

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?
Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Câu h?i: Chào bác s? Hà Thanh, tôi sinh 2 bé r?i. Bé út ?ã 15 tháng. B?y lâu nay tôi v?n phân vân m?t vi?c và mong các bác s? t? v?n th?t giúp tôi: Li?u có nên thu nh? qu?ng vú không ?? Tôi r?t t? ti v?i b?u ng?c c?a mình. Hi?n t?i tôi v?n ?ang cho con bú nh?ng c? m?i khi nhìn vào ng?c là l?i chán. ??n tôi còn không th? nhìn ???c thì li?u ch?ng tôi

Read More »

Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?

Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?
Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?

Chào bác s?! Ch? c?a em m?i ?i thu nh? qu?ng vú và k?t qu? sau khi ph?u thu?t khá ??p. Em c?ng b? qu?ng vú to nh?ng không ph?i do sau sinh em bé, mà do c? ??a b?m sinh, v?y không bi?t tr??ng h?p c?a em có th?c hi?n ???c b?ng ph??ng pháp này không. Mong ???c bác s? gi?i ?áp rõ tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú? Em xin c?m ?n! (Mai, ho

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01