??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n
??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

[ T? v?n] Do m?t s? nguyên nhân khách quan nh?: b?m sinh, s? thay ??i n?i ti?t t? trong quá trình mang thai và cho con bú,… ??u vú c?a các ch? em tr? nên dài và to ra, gây m?t th?m m? c?a b?u ng?c và khi?n cho các ch? em c?m th?y m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i b?n ??i c?a mình. Ph?u thu?t thu nh? ??u vú là gì? ?ây là ph??ng pháp ph?u thu?t làm

Read More »

Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?

Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?
Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?

Ng?c tôi t? khi là con gái ??u vú ?ã to và nhô r?i, sau khi sinh cháu, nó l?i càng to h?n. Tôi nghe nói có ph??ng pháp thu nh? ??u vú có th? kh?c ph?c ???c tình tr?ng c?a tôi. V?y k? thu?t thu nh? ??u vú có ph?c t?p không th?a bác s?? (?ào Th? Nh? Tuy?n, 32t) Chào b?n Nh? Tuy?n, V?i tr??ng h?p c?a b?n, hi?n t??ng núm vú quá to và nhô ra quá m?c sau

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01