Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên
Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

[ t? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh son hay cho con bú mà núm vú c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a và m?t t? tin h?n khi g?n g?i v?i b?n ??i. Và ?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng ?ó thì nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp thu nh? núm vú. V?y ph??ng pháp ?ó ???c th?c hi?n nh? th? nào? Thu nh? núm vú là gì? ?ây là m?t ph??ng pháp ph?u thu?t th?m m? l

Read More »

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i
Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

[ T? v?n] Vú phì ??i là hi?n t??ng c?a vú t?ng trên m?c bình th??ng, nguyên nhân là do s? t?ng sinh quá m?c c?a tuy?n vú và các mô m?. Hi?n t??ng này không ch? gây m?t th?m m? mà còn làm cho các ch? em c?m th?y m?c c?m và t? ti v? dáng ng?c quá kh? c?a mình. V?y v?i tr??ng h?p này ph?i làm sao?. Gi?i pháp kh?c ph?c tình tr?ng vú phì ??i Hi?n t??ng

Read More »

Có cách nào kh?c ph?c b?u ng?c b? nhão và ch?y x? an toàn không?

Có cách nào kh?c ph?c b?u ng?c b? nhão và ch?y x? an toàn không?
Có cách nào kh?c ph?c b?u ng?c b? nhão và ch?y x? an toàn không?

Chào bác s? chuyên m?c t? v?n, tôi v?a cai s?a cho bé ???c 4 tháng. Khi mang thai, ng?c tôi to lên r?t nhanh và bây gi? khi cai s?a xong, ng?c teo nh? nh?ng nhão và ch?y x?. Có cách nào kh?c ph?c b?u ng?c b? nhão và ch?y x? an toàn không th?a bác s?? Chi phí kh?c ph?c b?u ng?c b? nhão kho?ng bao nhiêu ? Mong s?m nh?n ???c h?i ?áp c?a bác s?. Tôi c?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01