Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh
Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Chào chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net, theo mình ???c bi?t thì do có nhi?u bi?n ch?ng có th? x?y ra nên hi?n nay ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ??u ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n. V?y chuyên m?c t? v?n có th? thông tin cho mình bi?t các r?i rõ, bi?n ch?ng khi nâng ng?c và có cách nào ?? phòng tránh cá v?n ?? ?ó hay không? (Linh, c0121.778.xxx)  

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01