K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

Theo tìm hi?u tôi bi?t ??n ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú. Nh?ng tôi không bi?t k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào, có th? gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? qu?ng vú to c?a tôi không. (Nguy?n Th? Kim ?oan – doannguyenkim25486@...com)   Ch? Kim ?oan thân m?n! C?m ?n Vân ?ã g?i câu h?i v? cho chuyên m?c t? v?n c?a chúng tôi. V?i th?c m?c

Read More »

Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?

Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?
Tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú?

Chào bác s?! Ch? c?a em m?i ?i thu nh? qu?ng vú và k?t qu? sau khi ph?u thu?t khá ??p. Em c?ng b? qu?ng vú to nh?ng không ph?i do sau sinh em bé, mà do c? ??a b?m sinh, v?y không bi?t tr??ng h?p c?a em có th?c hi?n ???c b?ng ph??ng pháp này không. Mong ???c bác s? gi?i ?áp rõ tr??ng h?p nào có th? th?c hi?n thu nh? qu?ng vú? Em xin c?m ?n! (Mai, ho

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01