Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?
Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Câu h?i: Chào bác s? Hà Thanh, tôi sinh 2 bé r?i. Bé út ?ã 15 tháng. B?y lâu nay tôi v?n phân vân m?t vi?c và mong các bác s? t? v?n th?t giúp tôi: Li?u có nên thu nh? qu?ng vú không ?? Tôi r?t t? ti v?i b?u ng?c c?a mình. Hi?n t?i tôi v?n ?ang cho con bú nh?ng c? m?i khi nhìn vào ng?c là l?i chán. ??n tôi còn không th? nhìn ???c thì li?u ch?ng tôi

Read More »

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

Theo tìm hi?u tôi bi?t ??n ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú. Nh?ng tôi không bi?t k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào, có th? gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? qu?ng vú to c?a tôi không. (Nguy?n Th? Kim ?oan – doannguyenkim25486@...com)   Ch? Kim ?oan thân m?n! C?m ?n Vân ?ã g?i câu h?i v? cho chuyên m?c t? v?n c?a chúng tôi. V?i th?c m?c

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01