Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?
Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?

Chuyên m?c t? v?n giúp tôi v? tr??ng h?p này. ??u nh? hoa c?a tôi r?t to và h?i dài. Tôi mu?n làm ph?u thu?t thu nh? ??u nh? hoa nh?ng không bi?t có tác d?ng ph? gì không? Sau bao lâu thì tôi có th? sinh ho?t bình th??ng? R?t mong ???c s? t? v?n c?a các chuyên m?c. (Lan H??ng, 36 tu?i)   B?n Lan H??ng thân m?n! Núm vú hay còn g?i là nh? hoa c?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01