Nâng ng?c n?i soi có ?? l?i s?o không?

Nâng ng?c n?i soi có ?? l?i s?o không?
Nâng ng?c n?i soi có ?? l?i s?o không?

Chào bác s?, cháu tên H?ng Hoa, n?m nay ?ã 23 tu?i r?i nh?ng vòng 1 c?a cháu v?n r?t nh?. Cháu có s? d?ng kem n? ng?c nh?ng không th?y ??t hi?u qu? m?y. M?i l?n ?i ?âu cháu r?t khó kh?n trong vi?c ch?n ?? v?i vòng 1 lép k?p, nh?t là nh?ng b? ?? bó sát vòng 1. Cháu th?y hi?n nay có khá nhi?u ng??i l?a ch?n nâng ng?c th?m m? ?? giúp t?ng kích c? vòng

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01