Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?
Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Chào bác s?. Hi?n nay, ng?c c?a em khá nh? và không cân ??i nên em mu?n ?i ph?u thu?t th?m m? ng?c. ?? c?i thi?n l?i vòng 1 em c?ng tìm hi?u nhi?u thông tin nh?ng v?n hoang mang không bi?t nâng ng?c có ?au nhi?u không, nâng ng?c có nguy hi?m không, có an toàn không? C?ng nh? chi phí nâng ng?c kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? t? v?n giúp em. (Thanh Tha

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01