Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c
Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Xin chào bác s?! Tôi là Lan ? Bình Tân. Hi?n nay tôi th?y có nhi?u ng??i nâng ng?c b?ng túi gi?t n??c, bác s? cho tôi h?i nâng ng?c n?i soi v?i túi gi?t n??c phù h?p v?i nh?ng ai ???c không? C?m ?n bác s?! (C.Lan Bình Tân)   C?m ?n C.Lan ?ã g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n. Hi?n nay có nhi?u ch? em ph? n? quan tâm ??n nâng ng?c b?ng túi gi?t n

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01