Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t

Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t
Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t

Câu h?i: Sau khi sinh bé th? 2 thì ng?c tôi không còn s?n ch?c nh? x?a mà thay vào ?ó là m?t b?u ng?c ch?y x?, núm vú b? t?t vào trong khi?n tôi r?t t? ti và không dám di?n các b? qu?n áo khoét sâu hay m?c bikini khi ?i bi?n. Theo tôi ???c bi?t thì hi?n nay có d?ch v? nâng ng?c sa tr? b?ng túi ??n và kéo núm vú b? t?t, giúp l?y l?i b?u ng?c nh? th?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01