Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách

Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách
Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách

[ T? v?n] Sau khi sinh con và quá trình cho con bú sau sinh làm ?nh hu?ng r?t l?n ??n vòng 1 c?a các ch? em ph? n?. Và ?? kh?c ph?c tình tr?ng ng?c sa tr? sau sinh, các ch? em ph? n? th??ng hay l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c sa tr?. V?y ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? nh? th? nào là ?úng cách, b?n hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nhé. Nâng ng?c sa tr? là

Read More »

7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn

7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn
7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn

[ T? v?n nâng ng?c] B?n có th? có ???c b? ng?c no tròn, vun cao và s?n ch?c v?i 7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn d??i ?ây. 1. ?n u?ng lành m?nh và khoa h?c ?n u?ng có ?nh h??ng l?n nh?t t?i s?c kh?e con ng??i và b? ng?c c?ng không n?m ngoài ?i?u này. V? ??p c?a b? ng?c ph? thu?c nhi?u vào th?c ph?m và cách ?n u?ng lành m?nh c?ng nh? khoa h?c c?a

Read More »

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?
B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

Tác nhân ?nh h??ng t?i vòng 1  Có r?t nhi?u t? ?nh h??ng size vòng 1. Di truy?n: n?u m? c?a b?n ngày x?a ng?c nh? thì b?n ???c di truy?n gen ng?c nh?. Vì v?y di truy?n là th? khó mà tác ??ng ?? bi?n d? ???c. Do hormon sinh d?c: khi b?n d?y thì, estrogen c?a bu?ng tr?ng ti?t ra làm t?ng phát tri?n tuy?n s?a v?n ?ang ? d?ng "m?m non", nay chúng n? to

Read More »

B? ?nh “b?ng m?t” c?a Lilly Luta sau 3 l?n ph?u thu?t th?m m?

B? ?nh “b?ng m?t” c?a Lilly Luta sau 3 l?n ph?u thu?t th?m m?
B? ?nh “b?ng m?t” c?a Lilly Luta sau 3 l?n ph?u thu?t th?m m?

Trong b? ?nh m?i, Lilly Luta xu?t hi?n v?i vòng 1 “b?c l?a” khi?n ng??i xem ng? ngàng. Trong b? ?nh m?i nh?t, Lilly Luta ?ã r? b? v? ??p ng?t ngào, n? tính quen thu?c ?? chuy?n qua hình ?nh nóng b?ng, g?i c?m h?n. Và qu? th?t b? ?nh này c?a Lilly Luta ?ã khi?n ng??i xem b?ng m?t và d?n h?t s? t?p trung vào vòng 1 ??y “nu?t nà” c?a cô nàng. Nàng hot

Read More »

Ng?c ‘màn hình ph?ng’ ph?i làm sao?

Ng?c ‘màn hình ph?ng’ ph?i làm sao?
Ng?c ‘màn hình ph?ng’ ph?i làm sao?

V? ??p sexy c?a ng??i ph? n? chính là nh?ng ???ng cong trên c? th?. Hãy cùng xem các cách giúp làm cu?n hút vòng 1 d??i ?ây nhé! Massage ng?c N?u ng?c b?n có kích th??c nh? ho?c trung bình, b?n có th? t?ng kích th??c ho?c c?i thi?n hình dáng và ?? s?n ch?c c?a vòng 1 c?a b?n thông qua các ph??ng pháp kích thích phát tri?n vòng 1 t? nhiên b?ng cách

Read More »

10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên
10 th?c ph?m giúp t?ng kích th??c vòng m?t t? nhiên

N?u mu?n làm cho "núi ?ôi" tr? nên to l?n và s?n ch?c m?t cách t? nhiên, b?n nên b? sung th??ng xuyên các lo?i th?c ph?m d??i ?ây. ??u nành: Theo Boldsky, trong ??u nành có ch?a m?t l??ng l?n genistein và isoflavone, các ch?t t??ng t? nh? hormone estrogen giúp t?ng kích th??c vòng ng?c và hi?u qu? r?t l?n. B?n có th? b? sung cho c? th? hàng ngày b?

Read More »

Bí quy?t giúp kích th??c vòng 1 t?ng d?n ??u

Bí quy?t giúp kích th??c vòng 1 t?ng d?n ??u
Bí quy?t giúp kích th??c vòng 1 t?ng d?n ??u

Dùng d?u g?c ?? massage ng?c hàng ngày, các d??ng ch?t s? th?m sâu vào vùng mô ng?c giúp các mô này ???c nuôi d??ng và tr? nên c?ng ??y h?n. ?u ?? xanh ?u ?? xanh h?m l?n x??ng s??n, ??u ?? ho?c ??u ván… kích thích phát tri?n tuy?n s?a và các mô m? vùng ng?c. Lo?i qu? này còn có tác d?ng t?t cho nh?ng bà m? nuôi con bú. Nh?ng ph? n? ?ang mang thai

Read More »

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh
Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Mang thai, c? th? ng??i ph? n? s? thay ??i, trong ?ó thay ??i nhi?u nh?t là vòng 1. Vì ?? phù h?p v?i vi?c cho con bú các tuy?n s?a c?a c? ng?c s? phát tri?n m?nh. Vì th? sau khi cai s?a, vòng 1 c?a các m? s? b? m?m nhão, ch?y x?, ??u núm thì b? thâm ?en. ?? l?y l?i vòng 1 , các ch? em nên tìm hi?u m?t s? bài t?p c?n thi?t ho?c các ph??ng pháp làm

Read More »

?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??
?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

Có nhi?u ch? em ? nhi?u l?a tu?i mu?n ?i nâng ng?c, nh?ng nâng ng?c ? ?? tu?i nào thì t?t nh?t? Cùng tìm hi?u nhé. Hi?n nay, nâng ng?c n?i soi là m?t ph??ng pháp ?ang r?t ph? bi?n và ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, v?i s? ?a d?ng trong công ngh? hi?n ??i, có th? ???c th?c hi?n thông qua các lo?i ???ng m? nh?: ? nách, r?n, chân ng?c hay qu?ng vú… V?i n

Read More »

Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n

Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n
Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n

Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n giúp các b?n gái thêm ??p, t? tin h?n bao gi? h?t ?ây là ?i?u không th? nào b? qua cho các ch? em. Cách Ch?m Sóc Da s? t? v?n cho b?n cách nâng ng?c t? nhiên t?ng kích th??c vòng 1 c?ng tròn v?i nh?ng hi?u qu? khá b?t ng?. Th??ng xuyên t?p th? d?c Hít ??t: Ch?ng hai bàn tay xu?ng ??t, l?ng và ??u th?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01