Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên
Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Chào bác s?,  em ?ang lên m?ng tìm hi?u thông tin v? nâng ng?c sa tr? cho m? c?a em. M? em n?m nay 45 tu?i. Ng?c c?a m? em tr??c ?ây khá là to, nên sau khi sinh em và em trai em thì b? ch?y x? nhi?u. Hi?n nay v?i công ngh? th?m m? hi?n ??i nên em c?ng yên tâm v? ph??ng pháp này. Tuy nhiên, em v?n mu?n bác s? t? v?n chi ti?t h?n v? d?ch v? này và ch

Read More »

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?
?u và khuy?t ?i?m c?a c?y m?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có m?t th?c m?c mu?n ???c nh? chuyên m?c t? v?n. Em th?y có ph??ng pháp c?y m? ng?c ?? t?ng kích th??c vòng 1, nh?ng c?ng không có th?y nhi?u ng??i th?c hi?n b?ng ph??ng pháp dùng túi ??n. Chuyên m?c có th? cho em bi?t ?u và khuy?t ?i?m c?a ph??ng pháp c?y m? cho em hi?u rõ thêm. (Vân Anh, 28t)  Chào Vân Anh, Ph??ng pháp

Read More »

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?
Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Chào bác s?, bác s? có th? t? v?n cho em bi?t th? nào là m?t khuôn ng?c ??p, các tiêu chí ?ánh giá là nh? th? nào ?. Vì em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, dù ng?c c?a em không ph?i quá nh? nh?ng em c?m th?y ch?a cân ??i v?i b?n thân. Em cao 1m6 thì vòng 1 c?a em bao nhiêu là phù h?p? Mong bác s? t? v?n! (nguyenthaolan148@…com) Chào Th?o Lan! Câ

Read More »

Nâng ng?c th?m m?

Nâng ng?c th?m m?
Nâng ng?c th?m m?

Em ?ang có ý ??nh tìm hi?u v? nâng ng?c, mu?n tìm ??n bác s? ?? ???c t? v?n, nh?ng v?n còn h?i ngài ng?i ?i nên g?i tâm t? ??n chuyên m?c t? v?n. Nh? chuyên m?c t? v?n cho em bi?t khi ??n g?p bác s? t? v?n nâng ng?c th?m m? bác s? và em s? th?o lu?n nh? th? nào? (L.Anh, Tp.HCM) Th?m m? ng?c ??p b?ng ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c b?ng túi gel (tú

Read More »

Nâng ng?c th?m m? v?i m? t? thân

Nâng ng?c th?m m? v?i m? t? thân
Nâng ng?c th?m m? v?i m? t? thân

Nâng ng?c th?m m? v?i m? t? thân có ph?i là ph??ng pháp m?i có g?n ?ây không th?a bác s?? G?n ?ây tôi m?i nghe ??n ph??ng pháp này nên không bi?t ph??ng pháp này có an toàn không? Bác s? t? v?n giúp, c?m ?n bác s?! (C. Thu, V?nh Long)  Có nhi?u ch? em có g?i câu h?i v? liên quan ??n ph??ng pháp nâng ng?c th?m m? v?i m? t? thân, m?i ng??i th??ng ngh

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01