Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?

Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?
Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?

[ T? v?n] Theo th?i gian, tu?i tác và quá trình sinh n? khi?n cho ?ôi nh? hoa c?a b?n không còn ???c s?n ch?c nh? x?a n?a mà thay vào ?ó là vòng 1 ch?y x?. V?y ?âu là gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr??. Nguyên nhân vòng 1 b? sa tr? C? th? c?a con ng??i không th? tránh kh?i tình tr?ng b? lão hóa và vòng 1 c?a các ch? em c?ng v?y. Hi?n t?

Read More »

Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú

Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú
Ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú

[ T? v?n] Nhi?u ng??i th??ng hay ch? quan tâm ??n vi?c l?a ch?n ??a ch? thu g?n qu?ng vú, núm vú uy tín mà ít ai quan tâm ??n vi?c ch?m sóc sau th?c hi?n ph?u thu?t. Nh?ng ?ây l?i là ?i?u quan tr?ng, có ?nh h??ng ??n k?t qu? ph?u thu?t. V?y ch?m sóc sau thu g?n qu?ng vú, núm vú nh? th? nào là ?úng cách? Có th? ?au nh? theo cùng là c?m giác ?au m?t

Read More »

Các bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c

Các bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c
Các bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c

[ T? v?n] ?? s? h?u vòng 1 t? nhiên, s?n ch?c nh? ý mu?n, nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c. Nh?ng không tìm hi?u k? hay thi?u hi?u bi?t trong cách l?a ch?n và ch?m sóc mà d?n ??n m?t s? bi?n ch?ng không mong mu?n. V?y các bi?n ch?ng ?ó là gì, b?n hãy c?ng chúng tôi tìm hi?u nhé. Nâng ng?c là gì? Nâng ng?c là gi?i pháp th?m m? hoàn h?o

Read More »

Nâng ng?c sa tr? – Ng?c ??p ch? sau 1 quá trình

Nâng ng?c sa tr? – Ng?c ??p ch? sau 1 quá trình
Nâng ng?c sa tr? – Ng?c ??p ch? sau 1 quá trình

[ T? v?n] Vòng 1 là ?i?m thu hút và t?o nên s? quy?n r? c?a ng??i ph? n?. Nh?ng do quá trình sinh con và cho con bú, b?u ng?c c?a các ch? em tr? nên ch?y x?, làm m?t th?m m? và các ch? em c?m th?y m?t t? tin. Và ?? kh?c ph?c ?i?u này, các ch? em ?ã tin t??ng và l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c sa tr?. Các nguyên nhân d?n ??n tình tr?ng ng?c ch?y x? C

Read More »

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n
??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

[ T? v?n] Do m?t s? nguyên nhân khách quan nh?: b?m sinh, s? thay ??i n?i ti?t t? trong quá trình mang thai và cho con bú,… ??u vú c?a các ch? em tr? nên dài và to ra, gây m?t th?m m? c?a b?u ng?c và khi?n cho các ch? em c?m th?y m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i b?n ??i c?a mình. Ph?u thu?t thu nh? ??u vú là gì? ?ây là ph??ng pháp ph?u thu?t làm

Read More »

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên
Núm vú nh? g?n ??p t? nhiên

[ t? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh son hay cho con bú mà núm vú c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a và m?t t? tin h?n khi g?n g?i v?i b?n ??i. Và ?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng ?ó thì nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp thu nh? núm vú. V?y ph??ng pháp ?ó ???c th?c hi?n nh? th? nào? Thu nh? núm vú là gì? ?ây là m?t ph??ng pháp ph?u thu?t th?m m? l

Read More »

Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t

Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t
Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t

[ T? v?n] Nhi?u ch? em ph? n? c?m th?y m?t t? tin sau khi sinh con vòng 1 c?a mình tr? nên ch?y x? m?t ?i v? quy?n r?. Và nhi?u ng??i mu?n nâng ng?c sa tr? ?? kh?c ph?c tình tr?ng ?ó nh?ng l?i ng?i ??ng ??n da kéo. Hi?n nay, ?ã có ph??ng pháp giúp kh?c ph? hi?u qu? tình tr?ng ng?c ch?y x? không c?n ph?u thu?t cho các ch? em. Ph??ng pháp nâng ng?c s

Read More »

Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách

Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách
Ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách

[ T? v?n] Sau khi sinh con và quá trình cho con bú sau sinh làm ?nh hu?ng r?t l?n ??n vòng 1 c?a các ch? em ph? n?. Và ?? kh?c ph?c tình tr?ng ng?c sa tr? sau sinh, các ch? em ph? n? th??ng hay l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c sa tr?. V?y ch?m sóc sau nâng ng?c sa tr? nh? th? nào là ?úng cách, b?n hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nhé. Nâng ng?c sa tr? là

Read More »

Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?

Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?
Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?

[ T? v?n] ?? kh?c ph?c tình tr?ng qu?ng vú b? loang r?ng, h?u h?t t?t c? các ch? em ??u tin t??ng và l?a ch?n. V?y ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu là th?c m?c c?a h?u h?t t?t c? các ch? em khi có nhu c?u thu nh? qu?ng vú. Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú Qu?ng vú b? giãn r?ng quá ph?m vi tuy không làm ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh?ng nó tác

Read More »

Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em

Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em
Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em

[ T? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh con và cho con bú vòng 1 c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a. ?? c?i thi?n tình tr?ng  ng?c sa tr? và l?y l?i dáng ng?c ??p t? nhiên nh? th?i con gái thì ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? là ph??ng pháp ph?u thu?t ???c các ch? em tin t??ng và l?a ch?n. Nguyên nhân c?a tình tr?ng ng?c sa tr? Trong su?t quá trình mang

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01