Ch?m sóc ?úng cách sau nâng ng?c

Ch?m sóc ?úng cách sau nâng ng?c
Ch?m sóc ?úng cách sau nâng ng?c

[ T? v?n] ?? kh?c ph?c các khuy?t ?i?m không mong mu?n ? ng?c, nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c. V?y ch?m sóc sau nâng ng?c nh? th? nào ?? có th? mang l?i k?t qu? t?t nh?t. B?n hãy cùng chúng tôi tìm hi?u thông qua bài vi?t sau nhé. Ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào? Toàn b? quá trình ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n d

Read More »

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n
??u vú nh? g?n ch? sau 30 phút th?c hi?n

[ T? v?n] Do m?t s? nguyên nhân khách quan nh?: b?m sinh, s? thay ??i n?i ti?t t? trong quá trình mang thai và cho con bú,… ??u vú c?a các ch? em tr? nên dài và to ra, gây m?t th?m m? c?a b?u ng?c và khi?n cho các ch? em c?m th?y m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i b?n ??i c?a mình. Ph?u thu?t thu nh? ??u vú là gì? ?ây là ph??ng pháp ph?u thu?t làm

Read More »

Nâng ng?c Nano Chip k?t qu? an toàn, dài lâu

Nâng ng?c Nano Chip k?t qu? an toàn, dài lâu
Nâng ng?c Nano Chip k?t qu? an toàn, dài lâu

[ T? v?n] ?? kh?c ph?c tình tr?ng dáng ng?c không mong mu?n và s? h?u m?t b?u ng?c c?n tròn ??p t? nhiên, nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n gi?i pháp nâng ng?c Nano Chip- ph??ng pháp nâng ng?c ti?n ti?n nh?t hi?n nay. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u ph??ng pháp nâng ng?c này nhé. Nâng ng?c Nano Chip là gì? Nâng ng?c Nano Chip là ph??ng pháp nâng ng?c s? d?ng

Read More »

Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?

Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?
Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?

Xin chào bác s? t? v?n, tôi có ý ??nh ?i th?m m? ng?c t? khá lâu nh?ng do ?ang trong quá trình nuôi con nh? nên ch?a ?i ???c. G?n ?ây tôi m?i cai s?a cho bé nên quy?t ??nh ?i c?i thi?n vòng 1 luôn. ???c ch? b?n khuyên n?u có nâng ng?c thì nên nâng ng?c n?i n?i soi qua ???ng nách vì ph??ng pháp này khá an toàn. Tôi c?ng tìm hi?u và  ??nh s? th?c hi?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01