Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?
Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Chào bác s?. Hi?n t?i, vòng ng?c c?a tôi v?n nh?, sau khi sinh con thì c?ng không có gì thay ??i.  Tôi mu?n ?i nâng ng?c mà không bi?t nâng ng?c có an toàn, hi?u qu? không, ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi li?u có an toàn, hi?u qu? nh? qu?ng cáo trên m?ng không? Mong ???c bác s? t? v?n. Xin c?m ?n.( Th?o Phan – Phú Yên). C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i

Read More »

Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c
Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Xin chào bác s?! Tôi là Lan ? Bình Tân. Hi?n nay tôi th?y có nhi?u ng??i nâng ng?c b?ng túi gi?t n??c, bác s? cho tôi h?i nâng ng?c n?i soi v?i túi gi?t n??c phù h?p v?i nh?ng ai ???c không? C?m ?n bác s?! (C.Lan Bình Tân)   C?m ?n C.Lan ?ã g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n. Hi?n nay có nhi?u ch? em ph? n? quan tâm ??n nâng ng?c b?ng túi gi?t n

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01