Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?
Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Chào bác s?. Hi?n t?i, vòng ng?c c?a tôi v?n nh?, sau khi sinh con thì c?ng không có gì thay ??i.  Tôi mu?n ?i nâng ng?c mà không bi?t nâng ng?c có an toàn, hi?u qu? không, ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi li?u có an toàn, hi?u qu? nh? qu?ng cáo trên m?ng không? Mong ???c bác s? t? v?n. Xin c?m ?n.( Th?o Phan – Phú Yên). C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01