Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i
Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

[ T? v?n] Vú phì ??i là hi?n t??ng c?a vú t?ng trên m?c bình th??ng, nguyên nhân là do s? t?ng sinh quá m?c c?a tuy?n vú và các mô m?. Hi?n t??ng này không ch? gây m?t th?m m? mà còn làm cho các ch? em c?m th?y m?c c?m và t? ti v? dáng ng?c quá kh? c?a mình. V?y v?i tr??ng h?p này ph?i làm sao?. Gi?i pháp kh?c ph?c tình tr?ng vú phì ??i Hi?n t??ng

Read More »

Kh?c ph?c thâm nh? hoa b?ng chanh và ?u ??

Kh?c ph?c thâm nh? hoa b?ng chanh và ?u ??
Kh?c ph?c thâm nh? hoa b?ng chanh và ?u ??

Theo th?i gian, tu?i tác, quá trình sinh n?, vòng 1 c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a và qu?ng vú b?t ??u b? thâm ?en. Làm cho ch? em m?t t? tin khi ti?p xúc v?i m?i ng??i. V?y làm th? nào ?? có th? làm h?ng nh? hoa m?t cách an toàn và hi?u qu?. ?i?u tr? thâm nh? hoa b?ng chanh t??i Chanh là lo?i th?c ph?m giàu vitamin C, có kh? n?ng ch?ng oxy

Read More »

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c
Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c

[ t? v?n] Bên c?nh vi?c l?a ch?n m?t ??a ch? nâng ng?c uy tín và ??m b?o an toàn thì vi?c ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c là m?t v?n ?? b?n không th? b? qua. V?y ch?m sóc sau nâng ng?c nh? th? nào?. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Nh?ng bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c B?n s? có c?m giác ng?c c?ng c?ng trong tháng ??u

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01