Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?

Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?
Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?

Chào bác s?! H?i còn con gái ng?c tôi v?n ?ã nh? nh?ng s?n ch?c. Sau khi sinh bé, ng?c c?a tôi không còn s?n ch?c nh? tr??c và b? nh? ?i khá nhi?u. Tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng ng?c ?? c?i thi?n tình tr?ng c?a mình. Nh?ng tôi v?n b?n kho?n li?u ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không ? Xin bác s? gi?i ?áp giúp tôi. C?m ?n bác s?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01