Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t

Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t
Nâng ng?c ch?y x? và kéo núm vú t?t

Câu h?i: Sau khi sinh bé th? 2 thì ng?c tôi không còn s?n ch?c nh? x?a mà thay vào ?ó là m?t b?u ng?c ch?y x?, núm vú b? t?t vào trong khi?n tôi r?t t? ti và không dám di?n các b? qu?n áo khoét sâu hay m?c bikini khi ?i bi?n. Theo tôi ???c bi?t thì hi?n nay có d?ch v? nâng ng?c sa tr? b?ng túi ??n và kéo núm vú b? t?t, giúp l?y l?i b?u ng?c nh? th?

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?
Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Chào nangnguc.net, tôi v?a cai s?a cho em bé th? 2, ng?c tôi bây gi? ch?y x? trông r?t m?t th?m m?, nói th?t là nhi?u lúc c?m th?y t? ti vô cùng khi g?n g?i ch?ng. Qua tìm hi?u tôi ???c bi?t ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? ???c nhi?u ng??i l?a ch?n và ???c ?ánh giá là an toàn, hi?u qu? nh?ng tôi không bi?t chi phí Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t kh

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01