K? ho?ch và k? thu?t m?

K? ho?ch và k? thu?t m?
K? ho?ch và k? thu?t m?

Em mu?n c?i thi?n vòng 1, nh?ng không mu?n ??t túi ng?c. Em ?ang tìm hi?u v? ph??ng pháp c?y m?. V?i ph??ng pháp Nâng ng?c b?ng m? t? thân theo em tìm hi?u ???c là c?n trích l?c m? n?a ph?i không ?. Chuyên m?c t? v?n có th? trình bày rõ h?n v? quá trình th?c hi?n Nâng ng?c b?ng m? t? thân ???c không ?? (Y?n Nhi, Tp.HCM) Chào Y?n Chi, c?m ?n Nhi ?ã

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01