Nâng ng?c không ph?u thu?t- ng?c ??p an toàn

Nâng ng?c không ph?u thu?t- ng?c ??p an toàn
Nâng ng?c không ph?u thu?t- ng?c ??p an toàn

[ T? v?n] Vòng 1 c?n tròn, t? nhiên, quy?n r? là ni?m mong ??c c?a h?u h?t t?t c? m?i ng??i. và v?i ph??ng pháp nâng ng?c không ph?u thu?t b?n có th? t? tin s? h?u dáng ng?c ??p t? nhiên, ??y ??n mà không c?n ??ng ??n dao kéo. Nâng ng?c không ph?u thu?t là gì? ?ây là ph??ng pháp th?m m? làm c?i thi?n vòng 1 không c?n ??ng ??n dao kéo, c?t m?, không

Read More »

Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?

Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?
Gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr?

[ T? v?n] Theo th?i gian, tu?i tác và quá trình sinh n? khi?n cho ?ôi nh? hoa c?a b?n không còn ???c s?n ch?c nh? x?a n?a mà thay vào ?ó là vòng 1 ch?y x?. V?y ?âu là gi?i pháp hi?u qu? cho tình tr?ng ng?c sa tr??. Nguyên nhân vòng 1 b? sa tr? C? th? c?a con ng??i không th? tránh kh?i tình tr?ng b? lão hóa và vòng 1 c?a các ch? em c?ng v?y. Hi?n t?

Read More »

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh
Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

[ t? v?n] Qua th?i gian, tu?i tác, quá trình lão hóa, sau khi sinh con và cho con bú, vòng 1 c?a các ch? em không còn c?ng tròn nh? x?a mà thay vào ?ó là vòng 1 ch?y x?, gây m?t th?m m? và khi?n h? m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i ??i di?n. V?y làm sao ?? kh?c ph?c ng?c ch?y x? sau sinh?. Các tiêu chu?n nh?n bi?t ng?c ch?y x? sau sinh Ng?c ch?y x

Read More »

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c
Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau nâng ng?c

[ t? v?n] Bên c?nh vi?c l?a ch?n m?t ??a ch? nâng ng?c uy tín và ??m b?o an toàn thì vi?c ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c là m?t v?n ?? b?n không th? b? qua. V?y ch?m sóc sau nâng ng?c nh? th? nào?. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Nh?ng bi?n ch?ng có th? x?y ra sau nâng ng?c B?n s? có c?m giác ng?c c?ng c?ng trong tháng ??u

Read More »

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?
Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Câu h?i: Chào bác s? Hà Thanh, tôi sinh 2 bé r?i. Bé út ?ã 15 tháng. B?y lâu nay tôi v?n phân vân m?t vi?c và mong các bác s? t? v?n th?t giúp tôi: Li?u có nên thu nh? qu?ng vú không ?? Tôi r?t t? ti v?i b?u ng?c c?a mình. Hi?n t?i tôi v?n ?ang cho con bú nh?ng c? m?i khi nhìn vào ng?c là l?i chán. ??n tôi còn không th? nhìn ???c thì li?u ch?ng tôi

Read More »

3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?

3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?
3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?

Có nh?ng cách ??n gi?n giúp vòng 1 c?a b?n ??p t? nhiên mà không c?n ??n các bi?n pháp ph?u thu?t nâng ng?c. Không ch? th?m ngon ,b? d??ng, nguyên li?u d? tìm, nh?ng món ?n sau ?ây s? giúp c?i thi?n ?áng k? kích th??c vòng 1 c?a b?n. ?u ?? xanh ?u ?? xanh h?m v?i x??ng s??n, ??u ?? ho?c ??u ván… có tác d?ng kích thích phát tri?n tuy?n s?a và các mô

Read More »

Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Thu nh? qu?ng vú có an toàn
Thu nh? qu?ng vú có an toàn

Câu h?i Sau khi sinh con không bi?t vì lý do gì qu?ng vú loang r?ng khi?n em lo l?ng l?m. ?i?u này c?ng là nguyên nhân chính gây ?nh h??ng không nh? t?i ??i s?ng v? ch?ng. Em có tìm hi?u r?t nhi?u và ??a ra quy?t ??nh th?c hi?n ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú ?? c?i thi?n tình tr?ng này nh?ng v?n còn ??n ?o không bi?t ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú có an

Read More »

Các lo?i th?c ph?m giúp t?ng vòng 1

Các lo?i th?c ph?m giúp t?ng vòng 1
Các lo?i th?c ph?m giúp t?ng vòng 1

Vòng 1 c?n tròn, quy?n r? là ni?m ao ??c c?a h?u h?t t?t c? các ch? em ph? n?. Vi?c b? sung ??y ?? d??ng ch?t cho c? th? s? góp ph?n t?ng kích th??c vòng 1 cho các ch? em. V?y các lo?i th?c ph?m nào t?t cho vòng 1 chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u nhé. ?u ?? ?ây là lo?i th?c ph?m r?t ph? bi?n trong nhà b?p c?ng nh? mâm c?m c?a ng??i Vi?t. Theo các ch

Read More »

Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?

Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?
Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?

[ T? v?n] B?n ?ang tìm cách kh?c ph?c vòng 1 ch?y x? c?a mình m?t cách an toàn và hi?u qu?. V?i nh?ng bí quy?t sau ?ây s? giúp cho b?n có ???c m?t vòng 1 s?n ch?c ??p t? nhiên nh? b?n h?ng ao ??c. Duy trì cân n?ng lý t??ng N?u b?n c? ?? cân n?ng lên xu?ng th?t th??ng và không gi? ???c m?c cân n?ng t?i ?u thì làn da, ??c bi?t là quanh ng?c s? m?t ?i

Read More »

Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng

Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng
Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng

Câu h?i Th?a bác s?, em chu?n b? l?y ch?ng nên mu?n th?c hi?n nâng ng?c. Nh?ng em lo không bi?t nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng gì ??n tuy?n s?a ?? cho em bé bú sau này hay không? Em nên th?c hi?n nâng ng?c n?i soi ? ?âu ?? ??m b?o an toàn, ng?c ??p t? nhiên? Xin c?m ?n. (Tuy?t Lan – Q.7, Tp.HCM). Cám ?n b?n ?ã g?i câu h?i t? v?n v? cho c

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01