Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên
Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên Lan Anh, 28 tu?i. Sau khi l?p gia ?ình và có con, hi?n t?i ng?c em b? teo nh? làm em r?t bu?n và m?c c?m. Em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, các bác s? có th? t? v?n cho em ph??ng pháp nâng ng?c an toàn, quy trình, th?i gian c?ng nh? ch?m sóc sau ph?u thu?t ?? em có cái nhìn t?ng th?. C?m ?n bác s?! (Lan Anh, 0947

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01