Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh
Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Mang thai, c? th? ng??i ph? n? s? thay ??i, trong ?ó thay ??i nhi?u nh?t là vòng 1. Vì ?? phù h?p v?i vi?c cho con bú các tuy?n s?a c?a c? ng?c s? phát tri?n m?nh. Vì th? sau khi cai s?a, vòng 1 c?a các m? s? b? m?m nhão, ch?y x?, ??u núm thì b? thâm ?en. ?? l?y l?i vòng 1 , các ch? em nên tìm hi?u m?t s? bài t?p c?n thi?t ho?c các ph??ng pháp làm

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01