K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

Theo tìm hi?u tôi bi?t ??n ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú. Nh?ng tôi không bi?t k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào, có th? gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? qu?ng vú to c?a tôi không. (Nguy?n Th? Kim ?oan – doannguyenkim25486@...com)   Ch? Kim ?oan thân m?n! C?m ?n Vân ?ã g?i câu h?i v? cho chuyên m?c t? v?n c?a chúng tôi. V?i th?c m?c

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01